Kommuneplanens arealdel 2017-2028, - 2.gangs behandling med merknadsbehandling

Det ble i Narvik bystyre den 02.02.2017 sak 005/17, kommuneplanens arealdel 2017-2028 – 2.gangs behandling med merknadsbehandling, gjort følgende vedtak:

  1. Med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-15 vedtar Narvik bystyre Kommuneplanens arealdel 2017-2028 med følgende innhold:
  • Merknadsbehandling
  • Planbeskrivelse
  • Bestemmelser og retningslinjer
  • Plankart
  • Konsekvensutredning
  • Temaplan for kulturminner
  • Estetisk veileder
Planen erstatter kommunedelplan for Narvikhalvøya fra 2011, kommunedelplan for kystsonen stadfestet i departementet i 2014 og kommuneplanens arealdel 
fra 2005.

2.  Rådmannen får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i plandokumenteneetter vedtak.

3.  Bystyret ber Rådmannen utarbeide en strategi for indre havn som bygger på
     handel- og næringsanalysen fra 2015. Bystyret ber rådmannen presentere
     videreprosjektplan innen utgangen av september  2017.
4. Bystyret stiller seg positiv til prosjektet «ny industri i Nord» i regi av Sintef
    Nord, og arbeidet knyttet til en fremtidig sjømathub i Narvik.
5. Bystyret ber rådmannen igangsette en planprosess innen 2017 for utarbeidelse
    av en områdeplan mellom Ankenes småbåthavn og Jektnes. Formålet med planprosessen er vurdere
   og tilrettelegge for utfylling av næringsareal innenfor denne avgrensingen.
 
Begrunnelse:
Ved å igangsette en planprosess for utarbeidelse av en områdeplan vil vi få muligheten til å se på alternative næringsarealer på Ankenes. På denne måten får bystyret en bedre og bredere beslutningsgrunnlag for utvikling av næringsarealer på Ankenes.
6. Administrasjonen bes utrede fremtidig etablering av nasjonalpark i området Bukkedalen, Nævra og Rundfjellet. Administrasjonen kommer tilbake til bystyret i egen sak i løpet av 2018.Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages jf. Plan- og bygningslovens § 11-16.
Planforslaget vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider 
www.narvik.kommune.no
 
Spørsmål vedrørende planen og vedtaket kan rettes til:
Enhetsleder Marianne Dobak Kvensjø tlf: 769 13 519, e-mail
marianne.dobak.kvensjo@narvik.kommune.no Arealplanlegger Ingrid Sværd 
Pedersen tlf: 769 13 512, e-mail ingrid.pedersen@narvik.kommune.no
 
Publisert av Nicola Mulryan. Sist endret 08.03.2017
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook