Publisert 08.01.2018

Viser til kunngjøring – 159209 i Doffin

Narvik kommune har kunngjort konkurranse angående anskaffelse av biler for Tysfjord kommune.

Publisert 05.01.2018

Arbeidet med å endre enheter innenfor helse- og omsorg ble igangsatt  i 2016. Målet med endringen er å sikre et godt fremtidig tjenestetilbud for innbyggerne. Dette er også en tilpasning til den nye kommunen som blir etablert 01.01.2020.

Publisert 04.01.2018

Narvik bystyret vedtok i møte den 21. desember 2017 økte satser på SFO til  kr 2 443. Dette er en prosentvis økning på 22,15%. Økningen gjelder fra 1. februar 2018.

Publisert 04.01.2018

Narvik bystyre vedtok i møte 21. desember 2017 nye satser på avgifter og gebyrer på kommunale tjenester for 2018. For mer informasjon, se avgifter og gebyrer 2018

Publisert 04.01.2018

Høring på handlingsplan for habilitering og rehabilitering for kommunene Narvik, Tysfjord og Ballangen 2018 - 2022. 

Høringsfrist: 21. januar 2018.

Publisert 03.01.2018

Narvik bystyre vedtok i møte den 21. desember 2017 følgende økning på parkering:

Publisert 02.01.2018

Bli med på Lærings- og mestringskurs! 

Publisert 14.12.2017

Ledig tilbud ved kulturskolen våren 2018.

Publisert 29.11.2017

Forslag til planprogram med merknadsbehandling for Detaljregulering med konsekvensutredning av Vassvikbukta ble vedtatt i Narvik Bystyre den 23.11.2017, sak 124/17.

Publisert 28.11.2017

Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter.

Publisert 13.11.2017

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017

Bufdir orienterer om at budsjettposten er styrket med 45 millioner kroner i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. I 2018 vil det derfor være 269 millioner kroner på posten. Direktoratet håper dette kan være en ekstra motivasjon til å sende inn gode søknader.  

Publisert 02.11.2017

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Malmporten handelspark og Frydenlundsforbindelsen – området Frydenlundsforbindelsen ble vedtatt i Narvik bystyre, 26.10.2017 i sak 103/17.

Publisert 02.11.2017

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6/E10 Stormyra - Bjerkvik ble vedtatt i Narvik bystyre, 26.10.2017 i sak 102/17.

Publisert 30.10.2017

Innskriving av nye 1. års elever skoleåret 2018/2019 - Barn som fyller 6 år i 2018 er skolepliktig fra og med skoleåret 2018/2019. Innskriving vil foregå i uke 46.

 

Publisert 23.10.2017

Det ble 18.10.2017 administrativt vedtatt følgende

Publisert 18.10.2017

Komité for plan og næring har i møte den 12.10.2017, sak 024/17 vedtatt følgende

Publisert 18.10.2017

Komité for plan og næring har i møte den 12.10.2017, sak 023/17 vedtatt følgende

Publisert 17.10.2017

Narvik Vann overtok 01.06.2017 forurensningsmyndigheten for forurensningsforskriften kapittel 12 fra Narvik kommune. Dette innebærer at Narvik Vann også har fått ansvaret for iverksettelse av tiltak for opprydding av spredt avløp i Narvik kommune slik de er beskrevet i «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017 -2027», vedtatt av bystyret 23.02.17.

Publisert 17.10.2017

Kommunens kulturpris skal være en honnør og støtte til personer, lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeide for og innen kulturlivet i Narvik.

 

Publisert 05.10.2017

Cermaq Norway søker om endring av biomasse, areal og navn for lokaliteten 31297 Gammelveggen.

Publisert 03.10.2017

I henhold til forurensningsforskriftens § 11-4, jf. forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid
med utarbeidelse av lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune.

Publisert 02.10.2017
Den kulturelle spaserstokk

Torsdag den 12. oktober kl.18:00 er det konsert med  Sigrun Loe Sparboe og gitarist  
Mattias Krohn Nielsenmedpå Aktivitetssenteret Alleen 6. Inngang kr. 50,- m/ kaffe + vafel!  

Aktivitetssenteret for eldre, Alleen 6

Publisert 20.09.2017

Aktivitetets kalender Høsten 2017

Publisert 14.09.2017

Komité for plan og næring har i møte den 07.09.2017, sak 020/17 vedtatt følgende:

Publisert 08.09.2017

 Søknadsfrist 15. oktober 2017 gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

Publisert 08.09.2017

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Kontrollstasjon Stormyra – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 31. august 2017 sak 084/17.

Publisert 24.08.2017

Narvik kulturskole oppretter tilbud om gitarundervisning på lik linje med de andre instrumentaltilbudene til barn og unge.

Publisert 31.07.2017

Det nye skoleåret starter snart opp. Første skoledag er mandag 21. august for samtlige kommunale grunnskoler og for Narvik voksenopplæring. Klokkeslett varierer litt fra skole til skole og for de ulike alderstrinnene.  Vel møtt til skolestart!

Oppstart for alle kommunale skoler/klassetrinn finner du her:

 

Publisert 06.07.2017

Komite for plan og næring har i møtet den 27. juni 2017 i sak 016/17 fattet følgende vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for området Frydenlundsforbindelsen, datert 22.04.2015, 03.12.2015, 09.02.2016, 19.04.2017 og 07.06.2017, ut til offentlig ettersyn i 8-åtte- uker fra utlysningsdatoen.

Publisert 06.07.2017

Komite for plan og næring har i møte den 27.06.2017, sak 017/17 vedtatt følgende

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS