Narvik kommune endrer forfallsdato for kommunale avgifter og eiendomsskatt fra 2017

Kommunale avgifter og eiendomsskatt vil som tidligere distribueres i 2 terminer. 1 termin faktureres med forfallsdato 1. april (tidligere 1. mars) og  2. termin med forfallsdato 1. oktober (tidligere 01. september).

Gebyrer og avgifter 2017

Samlet oversikt over avgifter, gebyrer og betalingssatser for kommunale tjenester i 2017 finnes på kommunens nettside: Avgifter og gebyrer for kommunale tjenester 2017

For mer informasjon om eiendomsskatt, se: Eiendomsskatt i Narvik kommune

Publisert av Nicola Mulryan. Sist endret 16.02.2017
Publisert 16.02.2017

Det ble i Narvik bystyre den 02.02.2017 sak 005/17, kommuneplanens arealdel 2017-2028 – 2.gangs behandling med merknadsbehandling, gjort følgende vedtak:

Publisert 15.02.2017
Politisk møte

Narvik bystyre avholder møte torsdag 23. februar 2017 
kl. 13.00 i Studiosalen, Folkets Hus.


Dagsorden:
Orientering: Status sammenslåing Parken og Framnes ungdomsskoler.

Saker til behandling:
Fra Kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Plan for selskapskontroll 2016-2019. 

Narvik Boligstiftelse - valg av styre for årene 2017-2021.
Ny  samarbeidsavtale for regionalt
kompetanseutviklingskontor ( RKK Ofoten ).
 
Stortings- og sametings-valget 2017. Elektronisk avkryssing, valgkretser, valgdager.
 
Narvik tennisklubb - Forlengelse av garantitiden lån. Endring av garanti til selvskyldner.
 
Overføring av delegering  til Narvik vann KF vedrørende kap 12 og 15 i forurensningsforskriften. Temaplan for opprydding
i spredt avløp 2017-2027.
 
 
 
Fremtidig organisering av parkeringsordningen. Høringsuttalelse - NOU 2016:17 På lik Linje. Høring om NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.
 
Høringsuttalelse vedrørende Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.).
 
Høringsuttalelse vedrørende Forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.
 

Bystyrets møte er åpent for publikum.

Ordføreren i Narvik

Se saksliste med saksdokumenter på vår nettside.


Narvik bystyres møte strømmes direkte 23. februar fra kl. 13.00, og er da tilgjengelig på YouTube her:


Se Narvik bystyres møter på YouTube  

Publisert 15.02.2017

Eiendomsskatteliste 2017 vil ligge ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 1. til 31. mars 2017 her
på vår nettside.

Listen ligger også ute på Narvik rådhus som p.t. er i Havnegata 2 (Havnens Hus) i samme tidsrom.

Klagefrist for utskriving av eiendomsskatt 2017 er satt til 21. april 2017.

Publisert 14.02.2017
Friluftsskolen 2017

Er du i alderen 10 – 13 år (elev i 5.- 7. klasse)? Da inviterer Midtre Hålogaland friluftsråd​ i samarbeid med Narvik kommune og ​Narvik Skiklubb deg til å bli med på Friluftsskolen i vinterferien 28.02-02.03. Ingen deltakeravgift.

 
NB!  Påmelding til Friluftsskolen er snarest og senest 24.02.2017 
 
 
Publisert 06.02.2017
Første skoledag

Frist for søknad om plass i de kommunale grunnskolenes skolefritidsordning for skoleåret  høst-17/vår-18 er 1. mars 2017. 

Publisert 02.02.2017
Utelek i Måseveien barnehage

Søknadfrist 1. mars for barnehageplass høsten 2017

Nytt barnehageår starter i august. Narvik kommune har ett hovedopptak i året, og gjelder de som ønsker å få plass ved nytt barnehageår. Søknadsfrist er 1. mars.

Barn som er født før november 2016 har lovfestet rett på barnehageplass senest den måneden de fyller ett år. I tillegg er det ute på høring at denne retten også skal gjelde barn som er født i november 2016. Retten gjelder dersom man søker innen fristen.

Søknadsfristen gjelder alle barnehager i Narvik kommune, både kommunale, private og familiebarnehager. Den gjelder både for nye søkere, og de som ønsker å bytte barnehage.

Søknad sendes elektronisk, gjennom Narvik kommunes barnehageportal. Mer informasjon finnes her: Barnehageplass

Publisert 31.01.2017

Stortinget har vedtatt at sykdomslisten for fysioterapi fjernes fra 1. januar samtidig som frikort for egenandelstak 2 automatiseres.

Narvik kommune innfører denne ordningen fra og med 1. februar.

For innbyggerne i Narvik kommune betyr dette at alle over 16 år som mottar fysioterapi må betale egenandel. Pasienter med registrert yrkesskade er fortsatt fritatt for egenandel. Ordningen gjelder både privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen og kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Nærmere informasjon finner du her Egenandel for fysioterapi i Narvik kommune

Her kan du laste ned eller les mer om takster for fysioterapi Takstinformasjon fysioterapi 2016-2017 (PDF, 104 kB)

Les mer om Fysio og ergoterapitjenesten - Narvik kommune 

 
Publisert 20.01.2017
Nordland Fylkeskommune

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler for våren 2017!

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen Postboks 1403
8002 Bodø 

Eller til Firmapost-nord@vegvesen.no

Søknadsfrist 10. mars 2017.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Publisert 13.01.2017
fotball.jpg

 Søknadsfrist 1. oktober 2017 gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

• Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg
• Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.

Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt.

Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av gjeldende Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Søknad skal sendes elektronisk på nettsiden www.idrettsanlegg.no.

Det vises til mer informasjon om Spillemidler her på nettsiden vår. 
 
Publisert 06.01.2017
Bildemontasje

Narvik bystyre har den 15.12. 2016 vedtatt Temaplan for turstier og turveier 2016-2019. 

Planen har som formål å sikre gode turstier og turveier, og god informasjon om disse. Planen inneholder en status over dagens mest brukte turområder, og en kartlegging av turstier og turveier. Planen inneholder også felles standard på hvordan skilting, merking og gradering skal være. Planen foreslår også avtaleutkast som kan brukes mellom grunneier og turlag og velforening som vedlikeholder og drifter traseer. Planen har en prioritert handlingsplan. I vedlegget Beskrivelser av turstier og turveier er det en detaljert oversikt over de ulike turstiene og turveiene.
 

Et sammenhengende og attraktivt sti‐ og løypesystem er et viktig fellestiltak og er en del av infrastrukturen i samfunnet. Grønne lunger mellom boligbebyggelse, butikker, skoler, nærturområder og viktige servicefunksjoner er en viktig del av kommunens bærekraftig arealforvaltning. Disse områdene skal i størst mulig grad ha universell utforming, og være tilgjengelig for allmenheten for møtepunkter, lek og rekreasjon. Tilrettelegging for differensierte nett av stier, løyper og ferdselsveger vil være viktig i slik sammenheng.  Det er viktig at løypenettet forvaltes slik at det ivaretar opplevelsesverdier, hensyn til kulturmiljø, biologisk mangfold og ulike brukergrupper av utmarka. 

 
Midtre Hålogaland friluftsråd har hatt prosjektledelse for planprosessen. De har hatt ansvar for medvirkning, informasjon, registering av løyper og stier, samt kart. Kommunens administrasjon har deltatt tverrfaglig med flere enheter i prosessen.
Planen inngår som en del av kommunens plansystem, og planstrategi. Temaplanen må sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse og plan for sammenhengende sykkelveinett .
 
 
Publisert 23.12.2016
E6 Nasrviktunnelen og Kongens gate

Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik - 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 15.12. 2016, sak 121/16.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes 
Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 -tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.
De vedtatte dokumentene er fra 23.12. 2017 tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.narvik.kommune.no under Kunngjøringer.
Eventuelle spørsmål vedrørende planen kan rettes til:
Planleggingsleder i Statens vegvesen Thore Jensen tlf. 917 93 391 , e-post
thore.jensen@vegvesen.no - eller arealplanlegger i Narvik kommune Ingrid Sværd Pedersen tlf. 76 91 3516, e-post ingrid.pedersen@narvik.kommune.no
 

Se saksframlegg, bystyrets vedtak, planbeskrivelse, planbestemmelser, kart og alle øvrige dokumenter i bystyrets sak.
 

 
 
Publisert 23.12.2016
E6 Nasrviktunnelen og Kongens gate

Komite for plan og næring har i møte den 28.6.2016 sak 023/16 fattet følgende vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detalj-
reguleringsplan for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik, med planbeskrivelse og planbestemmelser datert 20.06.2016, plankart datert 09.06.2016, ut til offentlig ettersyn i minimum 8 -åtte- uker fra utlysningsdatoen.
 
Hovedformål med ny E6 gjennom Narvik er beskrevet slik: «Å skape et bedre bymiljø med et trivelig og tilgjengelig sentrum i Narvik, og sikre gode forbindelser mellom utviklingsområdene på Narvikhalvøya. Samtidig skal gods- og knutepunktsfunksjonene gis utviklingsmuligheter.»
 
Reguleringsforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik bibliotek, i Servicetorget på Rådhuset i Havnegata 2, på Prosjektkontoret til Statens vegvesen, hos enhet  Areal- og samfunnsutvikling på Teknisk Rådhus og på kommunens hjemmeside www.narvik.kommune.no under Kunngjøringer.
 

Nærmere informasjon ved:
Planleggingsleder Thore Jensen tlf. 917 93 391 eller e-post: 

thore.jensen@vegvesen.no eller arealplanlegger Ingrid Sværd Pedersen 
tlf. 76 91 35 12 epost: ingrid.pedersen@narvik.kommune.no 
 
Eventuelle merknader til planforslaget merkes arkivnummer 15/202179,
og sendes innen 10.september 2016 til firmapost-nord@vegvesen.no 
eller Statens vegvesen region Nord, Pb 1403, 8002 Bodø. 
 
Areal- og samfunnsutvikling
Publisert 22.12.2016

Forslag til planprogram med merknadsbehandling for Detaljregulering med konsekvensutredning av Nye Narvik sykehus ble vedtatt i Narvik Bystyre den 15.12.2016, sak 020/16.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av nytt sykhus i
størrelsesorden 24 000 m2 i Narvik. Det skal også legges til rette for bygging av
kommunalt helsehus i størrelsesorden 3000 m2, gjennomgangsboliger tilknyttet
sykehusdriften, bygninger for undervisning og/eller støttefunksjoner, opparbeidelse
av uteoppholdsareal, sansehage og tursti, etablering av atkomsvei, internveier
og parkering, samt etablering av helikopterlandingsplass.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages. Orientering om vedtaket er tilsendt de
som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram.

Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til Arealplanlegger
Ingrid Sværd Pedersen, e-post ingrid.pedersen@narvik.kommune.no eller tlf. 76 91 35 16.
 
Se saksframlegget og bystyrets vedtak 15. desember  med vedtatt planprogram og merknadsbehandling:
Publisert 22.12.2016

Forslag til detaljreguleringsplan for Finngamnes hytteområde, Vidrek - 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 15.12.2016, sak 119/16.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 -tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

 

Se bystyrets vedtak15. desember 2016 med vedtatt reguleringpslan for Finngamnes hytteområde, Vidrek 
med tilhørendse planbestemmelser og plankart:

 

Se alle dokumenter i arkivsaken:

Arkivsak 13/2992 Søknad om behandling av detaljregulering Finngamnes hytteområde, Vidrek

Publisert 09.12.2016

Narvik kommune tilrettelegger for dagpendlere med egen sone i Stasjonsveien mellom E6 og Narvik jernbanestasjon.

Publisert 07.12.2016

Kommunedelplan for kollektivtrafikk i Narvik 2017 - 2024, ble i komité for plan og næring vedtatt 1. desember 2016. I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14 legges kommunedelplanen for kollektivtrafikk 2017 – 2024 ut til offentlig ettersyn og høring i åtte - 8- uker fra utlysningsdato.

Målsetningen med kommunedelplanen er å utarbeide en kollektivplan for Narvik kommune for å skape et helhetlig kollektivtilbud for skole- og jobbpendlere. Avgrensing av planen er derfor strekningen: Håkvik - Narvik sentrum - Bjerkvik sentrum. Driftsystemet er inndelt i en «midlertidig» og en «framtidig» løsning. Kollektivsystemet skal være miljøvennlig og underbygge klimamål, bærekraftig byutvikling og et godt bymiljø. Det er Nordland fylkeskommune som er ansvarlig for drift av kollektivtilbudet.

Publisert 25.11.2016
Ny logo Narvik VANN - jpg.jpg

 

Narvik bystyre har i sitt møte den 17.11.2016 sak 097/16 vedtatt endringer i «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune» med virkning fra og med 01.01.17.

Forskriftens § 12 tilføyes et nytt åttende ledd som åpner for muligheten til å søke reduksjon for den faste delen av gebyret for næringseiendommer som har spesielt stort bruksareal som ikke er tilknyttet vann eller avløp.
Forskriftens § 3 tilføyes et nytt åttende ledd som definerer «Spesielt stort bruksareal» til å være bruksareal som utgjør mer enn 1000 m2 pr tilknyttet eiendom.

Forskriftens § 5 tilføyes et nytt sjette ledd der det kreves at det installeres vannmåler i alle eiendommer som tilknyttes etter 01.01.17. Kravet gjelder ikke eiendommer som utelukkende benyttes til boligformål.

Forskrift med endringer gjeldende fra 01.01.17 finner du her.
Forskriften finnes også  på Narvik Vann sin hjemmeside www.narvikvann.no.
Forskriften kan også fås ved henvendelse til Narvik Vann, tlf.  76 91 37 00, eller pr. e-post til postmottak@narvikvann.no

Narvik Vann KF 


Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer i Narvik kommune gjeldende fra 01.01.2017  (PDF, 554 kB)

 

Publisert 24.11.2016
Illustrasjon - foreldregruppe PMTO

Vi inviterer til kurs for foreldre som har barn i alderen 4-6 år og som opplever ut-
fordrende situasjoner knyttet til samarbeid med barnet sitt. Kurset går over
12 uker med oppstart i januar 2017. Påmeldingsfrist 5. desember.

Se mer informasjon om kurset PMTO Foreldregruppe her på vår nettside.

Ressursteamet i samarbeid med BUP/spesialisthelsetjenesten

Publisert 14.11.2016
Besøkshjem.png

Bli med på å bidra til å gi barn en rikere hverdag

Narvik barneverntjeneste ønsker å rekruttere besøkshjem. Vi har stort behov for nye besøkshjem og søker derfor etter trygge voksne,- par og enslige, med eller uten barn som kan tenke seg å bidra. 
 
Vi har barn i alderen 1-15 år som har behov for besøkshjem 1 til 2 ganger i måneden.
Besøkshjemmets oppgave er å gi barn god omsorg og opplevelser knyttet til et vanlig familieliv. Det gis oppfølging og veiledning i forbindelse med engasjementet. 
 
Besøkshjemmet får arbeidsgodtgjørelse og utgifter dekket etter KS sine satser.
 
Kan dette være aktuelt for dere? Se mer informasjon her på vår nettside eller kontakt barneverntjenesten for informasjon;
Monica Simonsen, tlf. 76 91 34 16 / 76 91 34 35, e-post
monica.simonsen@narvik.kommune.no.
 
Enhet Barn unge og familie, Barneverntjenesten
Publisert 10.11.2016


Narvik kommune har med hjemmel i lov om stadnamn, § 5 og 9 gjort vedtak på skrivemåte til følgende samiske stedsnavn:

Samiske stedsnavn:
 
Narvik by:  Áhkánjárgá   
Bjerkvik tettsted: Rahkka 
Beisfjord tettsted Ušmá 
Fagernes tettsted/bydel: Čoalbmi 
Ankenes tettsted: Oŋká
Vidrek bygd: Vierák 
Geisvik grend: Geiskaluokta

 

Vedtakene er i samsvar med tilråding fra Sametingets stedsnavntjeneste.

Etter § 10, første ledd i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av offentlige organer og lokale foreninger og organisasjoner med særlig tilknytting til de vedtatte navna.

Etter § 28 i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker kan vedtak knyttet til stedsnavnlovens § 9 påklages. Det gjelder spørsmålet om grunnlaget for å ta i offentlig bruk samisk stedsnavn på de aktuelle stedene.

Klagefrist er 3. desember 2016.
Klagen må begrunnes. 
Klagen  sendes Narvik kommune, Areal-og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik                   
eller som e-
post til: postmottak@narvik.kommune.no   

For spørsmål: Ta kontaket med Olaf Schaug-Pettersen, tlf 76 91 35 22 i telefontiden mandag, onsdag, fredag kl. 1200-1530. eller i e-post til  olaf.schaug-pettersen@narvik.kommune.no

                                              

Sakens dokumenter og bystyrets behandling av saken finner du her:
Arkivsak 14/1509: Samiske stedsnavn. 

                                                                  

Publisert 07.11.2016
Anbudskonkurranse - hovedbankavtale

2-dagers kurset «Fra minus til pluss»  arrangeres 21. og 22. november, på Folkets Hus, Narvik .

Klokkeslett: kl. 10.00 - 15.300  begge dager.

Her får du blant annet:
 • Gode sparetips
 • Hjelp til å sette opp budsjett
 • Informasjon om inkasso og gjeld
Kurset er praktisk rettet. 
 
 

Kurset er gratis. Det er et begrenset antall plasser. Enkel servering. 

Nav Narvik/Narvik kommune

 

 

 

 

Publisert 28.10.2016
HPV.vaksine


Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Timebestilling: vaksinasjonskontoret@narvik.kommune.no

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

 
Publisert 21.10.2016
Første skoledag

Barn som fyller 6 år i 2017 er skolepliktig fra og med skoleåret 2017/2018.

Velkommen til innskriving!
Se sted og tid for innskriving ved hver skole nedenfor:

Publisert 21.10.2016

Narvik kommune ved Areal- og samfunnsutvikling har startet arbeidet med å få vetatt vei- og adressenavn på de nye veiene som skal opparbeides i Fagernesfjellet.
Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med lokale lag og organsisasjoner.
Vi ønsker også innspill fra personer med kjennskap til navn i fjellet, og andre som har synspunkter og forslag.
På kommunens nettside finnes mere informasjon om navnearbeidet og et kart som viser aktuelle veier som skal ha navn.

Saksbehandler Olaf Schaug-Pettersen kan kontaktes med spørsmål i saka,

benytt da e-post til olaf.schaug-pettersen@narvik.kommune.no

Forslag sendes Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik, eller som e-post til postmottak@narvik.kommune.no

Areal- og samfunnsutvikling

Kart - Veger i Fagernesfjellet som skal få navn (PDF, 2 MB)

Mer informasjon om saksgangen


Alle dokumenter i saken: Arkivsak 16/5472 Adressetildeling Fagenesfjellet

Publisert 18.10.2016

Eldrerådet i Narvik har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
På grunn av dødsfall må det foretas suppleringsvalg på ett medlem.
Pensjonistforeninger og andre lag og foreninger som arbeider med eldresaker
bes fremme forslag på nytt medlem til Eldrerådet.

Forslag fremmes innen 14. november 2016 til ordforer@narvik.kommune.no.

Ordføreren i Narvik

Publisert 17.10.2016
Narvik VANN og enhet Veg og park i Narvik kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, Byggetrinn I i Områdereguleringsplan for Fagernesfjellet  vedtatt av Narvik bystyre i møte 21. april 2016, plan-ID 2012-015 i Narvik kommunes planregister og arkivsak nummer 16/5783 hos Narvik VANN KF.

 
Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur, herunder veier og vann- og avløpsanlegg.
Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.
Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler, bystyresak 012/08, vedtatt 24.01.08.
 
Spørsmål eller innspill kan rettes til:
 
Narvik kommune, Enhet Veg og park, postboks 64, 8501 Narvik
eller som e-post til postmottak@narvik.kommune.no
 
Narvik Vann KF, postboks 64, 8501 Narvik, 
eller som e-post til  postmottak@narvikvann.no
 
Enhet Veg og park og Narvik Vann KF
 
Publisert 30.09.2016

Forslag til detaljreguleringsplan for Haugen forsamlingshus, Bjerkvik - 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 22.09.2016, sak 084/16.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 -tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

Se bystyrets vedtak 22. september 2016 med vedtatt reguleringpslan for Haugen forsamlingshus i Bjerkvik med tilhørendse planbestemmelser og plankart:

 Se alle sakens dokumenter i arkivsak 15/978 Detaljregulering Haugen forsamlingshus Reguleringsendring Haugen Boligfelt, Bjerkvik forsamlingshus

Publisert 14.09.2016

Plattform 1 har nå flyttet tilAlpinveien 6   (Tidligere administrasjonsbygg for Skistua mottak).

Flyttingen  fra Frydenlundsgata 42 til Alpinveien 6 gjelder også for Cafe Exit.

Alle gamle og nye brukere er velkommen!

Les mer om Plattform 1

Publisert 31.08.2016
For å gjøre det enklere for publikum å motta veiledning i saker innenfor enhetens tjenesteområder tilbyr enhet Areal- og samfunnsutvikling timebestilling for sine tjenester. Publikum kan nå  bestille time via internett ut fra det behovet de har. 
 

Veiledningstime 

Veiledningstime må bestilles senest 2 dager før ønsket dag.  Saksbehandlerene er tilgjengelige for veiledningstime mandager, onsdager og fredager:

 

BESTILL TIME FOR VEILEDNING


Åpningstid mandager, onsdager og fredager 

Tjenestene i Areal- og samfunnsutvikling har gjeldende fra 1. september 2016 
åpningstid kl. 9.00 - 14.00 mandag, onsdag og fredag.  

Saksbehandlerene har åpne telefoner så fremst de ikke er opptatt med veiledning eller møter. 

Tirsdag eller torsdag er kontoret stengt for publikum. Det vil ikke være anledning for timebestilling tirsdag og torsdag. Ønsker du kontakt med med enheten disse dagene kommunisere du pr. e-post eller i elektronisk kontaktskjema:

Din henvendelse vil da bli videreformidlet til korrekt saksbehandler.

Publisert 21.06.2016
Samfunnsdel 2013-2025

 I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 ble kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025 vedtatt av bystyret 21.5.2015.
Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og legger føringer for utviklingen av Narvik kommune frem til 2025.

Enhet Areal- og samfunnsutvikling vil takke for konstruktive innspill.

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 (PDF, 2 MB) ligger  publisert i  kommunens planportal på www.narvik.kommune no

Publisert 10.06.2016
Narvik kommune ved miljørettet helsevern minner om at alle virksomheter som eier kjøletårn eller luftskrubbere må melde dette til Narvik kommune og orientere om antall kjøletårn/luftskrubbere.

Alle kjøletårn/luftskrubbere skal i hht. forskrift om miljørettet helsevern, § 11c  vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan innen 1. januar 2017. Dette for å hindre spredning av legionella via aerosol.

Melding sendes til Narvik kommune, e-post postmottak@narvik.kommune.no 
eller pr. brev til Narvik kommune, pb 64, 8501 Narvik. 
Merk forsendelsen Sidse Linnaes.
 
Enhet Fag og forvaltning, rådgiver miljørettet helsevern
 

Les mer om meldeplikt angående kjøletårn / luftskrubbere

Publisert 27.05.2016
E6 Kontrollstasjon Stormyra

Planprogram for E6 Kontrollstasjon Stormyra ble fastsatt i Narvik bystyre 19.05.2016, sak 043/16.

Planprogrammet beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen og vil ligge til grunn for det videre arbeidet med detaljreguleringsplan for E6 Kontrollstasjon Stormyra.
Fastsatt planprogram kan ikke påklages.
Kopi av fastsatt planprogram er tilsendt de som i høringsperioden har gitt ut
talelse til foreslått planprogram.

Areal- og samfunnsutvikling

Fastsatt planprogram og merknadsbehandling:

Fastsatt planprogram E6 Kontrollstasjon Stormyra

Bystyrets vedtak med merknadsbehandling i sak 043/16 i møte 19. mai 2016

 


 

 

Publisert 27.05.2016
E6 Stormyra - Bjerkvik

Planprogram for E6 Stormyra – Bjerkvik med merknadsbehandling ble fastsatt i Narvik bystyre den 19.05.2016, sak 041/16.

Planprogrammet beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen og vil ligge til grunn for det videre arbeidet med detaljregulering E6 Stormyra - Bjerkvik. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 
Kopi av fastsatt planprogram er tilsendt de som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram.
 
Areal- og samfunnsutvikling

 Fastsatt planprogram og merknadsbehandling:

Fastsatt planprogram 

Vedtatt merknadsbehandling fremkommer i bystyrets vedtak.

Sakens dokumenter finner du i arkivsak 15/3248: Detaljregulering med konsekvensutredning E6 Stormyra - Bjerkvik

Publisert 27.05.2016
Forsidefoto i planbeskrivelse fra Sveco - Grunnvannskilde

Reguleringsplan for Bjerkvik vannverk - 2. gangs behandling med merknads-behandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 19.05.2016, sak 042/16.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 § og Forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 - tre - år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

Areal- og samfunnsutvikling
 

Vedtatt reguleringsplan:

Se  Narvik bystyres vedtak i sak 042/16 og dokumentene i bystyrets sak 19. mai

Reguleringsplanens kart;  Bjerkvik vannverk, Vassdalen

Reguleringsbestemmelser til  detaljregulering  Bjerkvik vannverk, Vassdalen

Planbeskrivelse, detaljregulering Bjerkvik vannverk, Vassdalen  

Se alle dokumentene i arkivsaken: Arkivsak 15/2053: Detaljregulering Bjerkvik vannverk

Publisert 06.05.2016
Narvikfjellet

Områdeplan med konsekvensutredning for Fagernesfjellet – 2.gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 21.04.2016, sak 030/16. 

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 -tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Narvik kommune.
 
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven. 
 

Spørsmål til områdeplanen kan rettes til arealplanlegger Ingrid Sværd Pedersen: ingrid.pedersen@narvik.kommune.no eller tlf. 769 13 512.

Publisert 29.04.2016

Reguleringsendring for Skogvassdalen hyttefelt ble administrativt vedtatt 25.04.2016. Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 § og forvaltningslovens kap. VI. 

Eventuell klage kan fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune: 
Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, 8512 Narvik 
innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 - tre - år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
 
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes imedhold av forvaltningsloven.
 
Areal- og samfunnsutvikling
 
Publisert 22.04.2016
Narvik kulturskole.jpg

 PEDAGOGISKE TJENESTER

Instrumental- og vokalopplæring
Stryke- og blåseinstrumenter, piano, slagverk, sang og rockeband.


Danseopplæring
Barneballett 6-8 år, Klassisk ballett alle nivå, Jazzballett og Hip Hop for nybegynnere og øvede.


Dirigent- og instruktørtjeneste tilbys barn og unges musikkforeninger i Narvik.

Søknadsfrist:
Søknadsfrist for de pedagogiske tjenestene er 1. mai 2016.
Elever som i dag får tilbud må også søke.

 

UTØVENDE TJENESTER

Våre musikere i Ensemble Oscar tilbyr utøvende musikertjenester:
Solo-opptredener. Assistanse. Konserter.

Søknadsfrist:
Frister for å søke om musikerassistanse på større arrangement/produksjoner er:

 • For høsthalvåret 2016 innen 15. juni 2016.
 • For vårhalvåret 2017 innen 15. desember 2016.

Til innslag/opptredener på møter og konferanser kan det søkes hele året, senest
1 mnd. før arrangementene.

Informasjon om og søknadsskjema for alle kulturskolens tilbud finnes på kulturskolens nettside på www.narvik.kommune.no.

Spørsmål rettes til kulturskolens administrasjon, besøksadresse Kinobakken 1, 2. etg.
Telefon: 917 67 327

E-post: postmottak@narvik.kommune.no

 

Publisert 15.04.2016
Hundehold illustrasjon

Narvik bystyre har den 3. mars 2016 fastsatt  ny lokal Forskrift om hundehold for Narvik kommune, med hjemmel i Lov om hundehold.

Les hele forskriften på Lovdata.no: Forskrift om hundehold, Narvik kommune

Forskriften har følgende bestemmelser om båndtvang:

Sikring av hund med båndtvang

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette gjelder i hele kommunen.

I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året:

a.

i boligstrøk, sentrum og handelssentra i hele kommunen;

b.

på og ved skolegårder, barnehager, kirkegårder, grav- og urnelunder og anlegg for lek, idrett og sport.

I tillegg skal hunder holdes i bånd fra tidspunktet for første snøfall og frem til skiløyper ikke lenger kan benyttes, i og ved følgende lysløyper og preparerte skiløyper:

a.

Kobberstadløypa, i hele dens lengde.

b.

Lysløypa på og ved Jaklamyra, i hele dens lengde.

c.

Skiløype og lysløype i Ankenesfjellet, fra alpinanlegget og opp på fjellet så langt preparert.

d.

Lysløype i Håkvik og Håkvikdalen, fra idrettsbanen i Håkvik i hele dens lengde.

e.

Lysløypa i Beisfjord, i hele dens lengde.

f.

Lysløypa i Bjerkvik, i hele dens lengde.

Se alle lokale forskrifter for Narvik kommune på Lovdata.no

På Mattilsynets nettside kan du lese mer om hundehold.

Publisert 10.03.2016
Planbeskrivelse.png

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Malmporten handelspark og Frydenlundsforbindelsen med merknadsbehandling, ble vedtatt i Narvik Bystyre den 3.3.2016, sak 019/16.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik, innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 skal fremsettes overfor kommunen innen 3 – tre- år fra kunngjøring av vedtaket.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven § 42.

Areal- og samfunnsutvikling

Vedtatt detaljreguleringsplan:

Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Malmporten handelspark og Frydenlundsforbindelsen  - 2. gangs behandling med merknadsbehandling - saksframlegg og vedtak (PDF, 381 kB)

Malmporten handelpark og Frydelundsforbindelsen - planbeskrivelse revidert 09.02. 2016  (PDF, 7 MB)

Malmporten Handelspark og Frydenlundsforbindelsen  - Kart (PDF, 6 MB) - del 1

Malmporten Handelspark og Frydenlundsforbindelsen  - Kart (PDF, 3 MB) - del 2

Malmporten handelspark og Frydenlundsforbindelsen   - planbestemmelser revider 08.02.2016 (PDF, 323 kB)

Innkomne merknader:  Se øvrige dokumenter i saksframlegget til bystyrets sak 19/16.

Dokumentene i arkivsaken finner du i arkivsak  09/3659: Reguleringsplan Malmporten handelspark og Frydenlundsforbindelsen.

Publisert 09.03.2016

Reguleringsendring for Øvre Tømmerbakken boligfelt ble administrativt vedtatt 01.03.2016.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 § og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage kan fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune: Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 –tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven

Til  vedtaket om reguleringsendring hører følgende dokumenter:

Søknad om mindre reguleringsendring - Øvre Tømmerbakken boligområde (PDF, 238 kB)

Beskrivelse - mindre endring av reguleringsplan ØvreTømmerbakken boligfelt (PDF, 19 kB)

Reguleringsbestemmelser revidert 30.10.2015 (PDF, 29 kB)

Plankart revider 30.10.2015 (PDF, 316 kB)

Inspill fra NVE datert 06.05.2015 (PDF, 744 kB)
 

Vedtaket og dokumentene knyttet til vedtaket finnes også i arkivsak 14/2548.

Publisert 09.03.2016
Ofotbanen - Kryssingspor Djupvik

Detaljreguleringsplan for Djupvik kryssingsspor – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik Bystyre den 3.3.2016, sak 018/16.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 § og Forvaltningslovens kap. VI.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 – tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

Areal- og samfunnsutvikling

Vedtatt reguleringsplan:

Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Djupvik kryssingsspor - 2. gangs behandling med merknadsbehandling - saksframlegg og vedtak (PDF, 347 kB)

Djupvik kryssingsspor - Planbeskrivelse versjon 01-A (PDF, 3 MB)

Djupvik kryssingsspor - reguleringskart (PDF, 2 MB) - del 1

Djupvik kryssingsspor - reguleringskart (PDF, 736 kB) - del 2

Djupvik kryssingsspor  - reguleringsbestemmelser revider 05.02.2016 (PDF, 16 kB)

Dokumentene i arkivsaken finner du i arkivsak 13/2761: Reguleringsplan Djupvik kryssingsspor

Publisert 05.02.2016

Frist for å søke om plass i skolefritidsordning i de kommunale grunnskolene er 1. mars 2016. 

Søknad om plass i SFO må gjøres elektronisk. Mer informasjon og elektronisk 
søknadsskjema ligger på kommunens nettside www.narvik.kommune.no under tjenesten grunnskole.
 
Skolene
Publisert 29.01.2016
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§12-10 legger Komite for plan og næring forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Taraldsvikjordet, med plankart og planbestemmelser datert 17.6.2015, revidert dato 7.10.2015, og planbeskrivelsen datert 17.6.2015, revidert dato 9.10.2015, ut til offentlig ettersyn i 8 - åtte - uker fra utlysningsdato. 
 
Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen til kombinert formål, forretning og boligbebyggelse, omsorgsboliger i regi av Narvik Boligstiftelse, med tilhørende parkeringsplass, uteoppholdsareal og koblinger til friområde og trafikalt vegnett.
 
Reguleringsforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik bibliotek, hos Enhet Areal- og samfunnsutvikling på Teknisk Rådhus og på kommunens hjemmesider: www.narvik.kommune.no 

Eventuelle merknader/synspunkter merkes 13/1264 og sendes Narvik kommune innen 26. mars 2016.
Benytt gjerne vårt elektroniske skjema Høringsuttalelse, alternativt pr. post til Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik eller som e-post til postmottak@narvik.kommune.no  
 

Dokumenter som ligger til høring i saken:

Se alle sakens dokumenter i arkivsak 13/1264: Detaljregulering med konsekvensutredning for Taraldsvikjordet boliger og forretning, gnr. 39, bnr. 1880

Publisert 29.01.2016
Forsidefoto i planbeskrivelse fra Sveco - Grunnvannskilde

Komite for plan og næring har i møtet den 21. januar 2016 i sak 004/16 fattet følgende vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven §12-10, jf § 12-11 legges detaljreguleringsplanen Bjerkvik vannverk, 
datert 19.11.2015, ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i minimum 6 - seks - uker fra kunngjøringsdato.
 
Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny vannforsyning til Bjerkvik vann-verk. Grunnvannsforekomsten er lokalisert på elvedeltaet der Vassdalselva munner ut i Hartvikvannet.
 
Reguleringsforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik bibliotek, hos Enhet Areal- og samfunnsutvikling på Teknisk Rådhus og på kommunens hjemmesider: www.narvik.kommune.no
 
Nærmere informasjon ved arealplanlegger Jeanette Gundersen, epost: jeanette.gundersen@narvik.kommune.no
 
Eventuelle merknader/synspunkter merkes 15/2053 og sendes  Narvik kommune innen 12. mars. 2016. Benytt  gjerne vårt elektroniske skjema Høringsuttalelse, alternativt pr. post til Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik eller som e-post til postmottak@narvik.kommune.no  
 

Dokumenter som ligger til offentlig høring fram til 12. mars 2016:

Publisert 29.01.2016
Planbeskrivelsens forside

Komite for plan og næring vedtok den 03.12.15 i sak 41/15 å legge kommuneplanens arealdel 2016-2028 ut til offentlig ettersyn og at den skal sendes på høring. 

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

I vedtatte planprogram er det tre fokusområder. Disse er

 • Øyjord
 • Næringsarealer 
 • Nye Narvik havn 
Merknader/synspunkter sendes innen 17. februar 2016 til Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik, som e-post til postmottak@narvik.kommune.no eller benytt vårt elektroniske skjema Høringsuttalelse - Kommuneplanens arealdel 2016-2028.
Vi ber om at merknaden merkes  "merknad til kommuneplanens arealdel, sak 14/1861"  Vi ber også om at merknaden er så konkret som mulig.
 
For spørsmål i saken kan Ingrid Sværd Pedersen kontaktes på epost ingrid.pedersen@narvik.kommune.no eller Marianne Dobak Kvensjø på epost marianne.dobak.kvensjo@narvik.kommune.no
 

Planforslaget er lagt ut til gjennomlesning på Narvik bibliotek, i Servicetorget på
rådhuset (Havnens Hus 2. et.), hos enhet Areal- og samfunnsutvikling (Teknisk rådhus 3. et.) og her på nettsiden vår:

Publisert 15.01.2016
Norske kroner

Samlet oversikt over avgifter, gebyrer og betalingssatser for kommunale tjenester i 2016 finner du i menypunktet Selvbetjening under Avgifter og gebyrer.

Informasjon om gebyr/avgift/betalingssats finnes også i den enkelte tjenestebeskrivelse i menyen Tjenester.
 

Samfunnskontakt og service 

Publisert 13.01.2016
Telefontid for timebestilling

Helsesøstertjenesten for sped- og småbarn ved Narvik helsestasjon har telefontid kl. 08.00-10.00 for timebestilling og for råd/veiledning. Tlf. 910 06 780.


SMS eller e-post til helsestasjonen@narvik.kommune.no. kan også benyttes.

For mer informasjon: Se kontaktinformasjon for tjenestested Narvik Helsestasjon 
 

Narvik helsestasjon

 

Publisert 05.01.2016
HRS.png

Narvik kommune har i bystyremøte 24/15 fattet følgende vedtak om enerett:

Narvik kommune tildeler Hålogaland ressursselskap IKS (HRS) enerett til innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune fra og med 1.1.2016.

I den forbindelse vil all kontakt angående renovasjon fra 1.1.16 håndteres av HRS.

Spørsmål vedrørende

 • Ikke tømt avfall
 • Tømmetidspunkter / tømmekalender
 • Bytte av skadede dunker
 • Spørsmål ang returpunkt
 • Utlevering av bioposer
 • Oppretting / endring av avtaler
 • Søknad om hjelp til dunk (gjøres skriftlig)
 • Søknad om fritak (gjøres skriftlig)
 • Spørsmål om renovasjonsgebyr

skal rettes til HRS Husholdning på tlf. nr 76 92 20 00, eventuelt driftsleder tlf. 905 09 604. 

For mer informasjon; se HRS' hjemmesiden www.hrs.no.

Det vil i første omgang ikke gjøres endringer i tømmedager. For deg som innbygger vil det ikke merkes forskjell da det er de samme ansatte og biler som utfører innsamlingen av husholdningsavfall.

 

Publisert 26.11.2015

Narvik bystyre har ved vedtak 19.11.2015 fastsatt ny Forskrift om politivedtekt
(politivedtekter) for Narvik kommune.

Politivedtekten har vært forhåndsvarslet iht. forvaltningslovens § 37, men det er bestemt at vedtekten skal legges ut på høring med 6 ukers frist for å komme med uttalelser. Dokumentet er lagt ut på kommunens hjemmesider narvik.kommune.no og kan fås ved henvendelse til kommunen.

Høringsuttalelser sendes Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik eller
elektronisk til postmottak@narvik.kommune.no innen 09.01.2016.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema Høringsuttalelse, oppgi arkivsak 13/2597.

Publisert 30.10.2015
Plan for Klima, energi og miljø.jpg

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 ble kommunedelplan Klima, energi og miljø 2015 – 2026 vedtatt av Narvik bystyre 15.10. 2015.
Bystyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.

Kommunedelplan Klima, energi og miljø 2015-2026 legger føringer for utviklingen av Narvik kommune som miljøby frem til 2026. For å lykkes å bli en miljøby må dette skje i samspill med byens innbyggere, næringsliv, fylkeskommunen, staten og andre.


Kommunedelplanen har disse fokusområdene:

Bedre luftmiljø
Bedre vannmiljø
Mindre forsøpling

Enhet Areal- og samfunnsutvikling vil takke for konstruktive innspill.

Se plandokumentet Kommunedelplan Klima, energi og miljø 2015-2026 (PDF, 2 MB)


Areal- og samfunnsutvikling

Publisert 04.09.2015
Narvik avløpsrenseanlegg i Taraldsvik

Forslag til detaljreguleringsplan for Narvik avløpsrenseanlegg på gnr. 38, bnr. 160 - 2.gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre 27.08.2015, sak 067/15.
 
Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes til Narvik kommune: Enheten Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremmes ovenfor kommunen innen 3 -tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens§§ 15-2 og 15-3. 

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven. 


Vedtatt detaljreguleringsplan:

Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Narvik avløpsrenseanlegg på gnr. 38, bnr. 160 - 2.gangs behandling med merknadsbehandling - saksframlegg og vedtak (PDF, 269 kB)

Narvik avløpsrenseanlegg - Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

Narvik avløpsrenseanlegg - reguleringskart (PDF, 311 kB)

Narvik avløpsrenseanlegg - reguleringsbestemmelser (PDF, 62 kB)

Dokumentene i arkivsaken finner du i arkivsak 14/504: Reguleringsplan for Narvik avløpsrenseanlegg på gnr. 38, bnr. 160

Publisert 04.09.2015
Privat forslag til detaljreguleringsplan for Nedre del av Skistua 4 - 2.gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 27.08.2015, sak 068/15. 
 
Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes Narvik kommune: Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 -tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
 
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.


Vedtatt detaljreguleringsplan:

Privat forslag til detaljreguleringsplan for Nedre del av Skistua 4 - 2.gangs behandling med merknadsbehandling - Saksframlegg og vedtak (PDF, 212 kB)

Nedre del av Skistua 4  - Planbeskrivelse  (PDF, 4 MB)

Nedre del av Skistua 4 - plankart (PDF, 255 kB)

Nedre del av Skistua 4 - reguleringsbestemmelser datert 15.07.2015  (PDF, 68 kB)

Nedre del av Skistua 4 - Overvannsplan (PDF, 249 kB)

Nedre del av Skistua 4 -  Støyutredning (PDF, 3 MB)


Dokumentene i arkivsaken finner du i arkivsak 12/2419: Reguleringsplan - del av vannbassengtomta, Skistua 4

Publisert 28.08.2015
Samarbeidspartene

 

 Gjennom samarbeid mellom Narvik kommune og Telenor/Canal Digital styrkes bredbåndskapasiteten til innbyggerne i området Kongsbakk, Sandvik-Aspelund, Elvegård og Skjomdalen.

Du som bor i området som skal bygges ut inviteres til informasjonsmøte på Skjomen skole

mandag 31.08. klokken 18.00.

Publisert 28.08.2015

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester i Narvik kommune har som oppgave å ta  imot henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester . Vi tildeler hjemmesykepleie, rus- og psykiatritjenester, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistanse , trygghetsalarm , transporttjeneste, lang- og korttidsopphold i institusjon, støttekontakt, omsorgsbolig, omsorgslønn, individuell plan og avlastningstjenester.

I tillegg svarer vi på spørsmål og gir informasjon om rettigheter og muligheter. Vi kartlegger hjelpebehov, saksbehandler og fatter vedtak. Vedtak sendes så til den utøvende enheten som skal utføre tjenesten. 

Publisert 20.08.2015

Kartverket Bodø ved fylkeskartsjefen har gjort vedtak med grunnlag i lov om stadnamn § 5, andre ledd. Vedtaket omfatter retting av skrivemåte og retting av plassering av allerede eksisterende stedsnavn. Vedtaket omfatter følgende navn:

Skallvatnet, Karenvatnet, Skjomneset, Mørkhola, Leirvika, Harhausen,
Harhausvatnet.

Vedtaket omfatter også følgende lokalnavn på Vidrek:
Himmelhågen, Finngamneset, Mosshågen, Vargemyra, Ner-Kråbakkan,
Kvitberget, Erikviktuva, Øver-Kråbakkan, Hammarstorhågen.

Narvik kommune v/ enhetsleder for Areal- og samfunnsutvikling har gjort vedtak med grunnlag i lov om stadnamn § 5, andre ledd på følgende navn:

(Navn i tabell)
Bydel: Furumoen
Adresse/vei: Harhausveien
  Krøkebærsletta
(Elvegård, Skjomen)


Vedtakene kan påklages av lokale organisasjoner og foreninger med tilknytting til navnene. Klagefrist er 12. september 2015, (3 uker etter kunngjøring 22. august 2015). Klage bør begrunnes og skal sendes til Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til saksbehandler Olaf Schaug-Pettersen hos Kart- og oppmålingsavdelingen. 

Publisert 03.07.2015
Dronningensgate 17

Privat forslag til detaljreguleringsplan for Dronningens gate 17 – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik Bystyre den 18.6. 2015, sak 054/15.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes
Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 – tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

Vedtatt reguleringsplan:

Saksframlegg til bystyret, bystyrets vedtak og øvrige dokumenter i saken

Alle sakens dokumenter finnes i arkivsak 13/571: Reguleringsplan for Dronningens gate 17, gnr. 40, bnr. 923, oppføring av leilighetsbygg

Publisert 03.07.2015

Samfunnskontakt og service, fagområder parkering viser til bystyrets vedtak i sak 76/14 Parkering i sentrum, Narvik kommune, der blant annet følgende punkter ble vedtatt:

 • Det åpnes for bruk av tidsregistrering som f.eks. parkeringsskive for å likestille alle betalingsformer.
 • Bystyret oppfordrer handelsstanden til at deres ansatte benytter langtidsplassene til sine biler slik at parkeringstilgangen for deres kunder gjøres enklere.
 • Parkeringstiden reduseres til kl 17.00 (lørdag kl 14.00).
 • Narvik kommune innfører 15 min. gratis parkering i hele parkeringssonen.
 • Inntektsbortfallet, merkostnader som følge av alle endringene og innføringskostnader app på totalt kr 315.000 dekkes inn gjennom økt time-sats til kr 22,-.

Bystyrets vedtak om 15 min. gratis parkering er ikke gjennomført, da Statens Vegvesen med bakgrunn i gjeldende Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr ikke har godkjent vedtaket. Administrasjonen arbeider med å finne en løsning som er iht. forskriften og som kan imøtekomme næringslivets ønsker.

Gjeldende fra 1. juli 2015 økes derfor timesatsen til kr 20,- som en del av bystyrets vedtak.

Vi viser også til tidligere kunngjøring 10. januar 2015 vedrørende bruk av urskive: Innehavere av forhåndsbetalte parkeringskort (næringsdrivendekort) og El-biler skal benytte seg av urskive. Disse grupperingene skal iht. trafikkreglene følge skilting og makstiden på lik linje med andre, og vil da ikke stå til hinder for egne kunder.

Publisert 12.06.2015
Plan for Klima, energi og miljø.jpg

I henhold til plan- og bygningsloven §11-14 legger Komite for plan og næring Kommunedelplan for klima, energi og miljø ut til offentlig ettersyn frem til 15. august 2015.

Narvik kommune jobber langsiktig og målrettet med å bedre miljøet. For å lykkes med å bli en miljøby må dette skje i samspill med byens innbyggere, næringsliv, fylkeskommunen, staten og andre.
 
Kommunedelplan for klima, miljø og energi inngår i kommunens planstrategi.
Oppstart av kommunedelplanen var 10.04. 2014 og planprogrammet for kommunedelplanen ble vedtatt den 28.08.14.  

Forslaget til Kommunedelplan for klima, energi og miljø  finner du i planportalen her på nettsiden vår under Kommunedelplaner/Klima, energi og miljø. Frist for innspill er 15. august 2015.
 
 
Publisert 12.06.2015
Kommunedelplan Bjerkvik - Planprogram

Narvik bystyre har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, vedtatt kommunedelplan for Bjerkvik, næringsområdet Enrum – Brattdalen i sak 039/15, 21. mai 2015.

Narvik bystyre har tidligere med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, vedtatt kommunedelplan for
Bjerkvik i sak 056/13, 20. juni 2013 med endringer vedtatt i sak 072/13, 29. august 2013.


Vedtakene kan ikke påklages.

Se fullstendig informasjon og vedtatte dokumenter under Kommunedelplan Bjerkvik

Publisert 29.05.2015

Privat forslag til reguleringsplan for Domuskvartalet – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 21.5.2015, sak 040/15.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 - tre - år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
 
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

 

Vedtatt reguleringsplan:

Saksframlegg til bystyret, bystyrets vedtak og øvrige dokumenter i saken

Alle sakens dokumenter finnes i arkivsak 13/943: Søknad om behandling av detaljregulering for Domuskvartalet

Publisert 13.03.2015
Rombak kryssingsspor

Reguleringsendring for Rombak kryssingsspor – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik Bystyre den 5.3.2015, sak 021/15.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til 
Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 - tre - år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
 
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket 
utsettes i medhold av forvaltningsloven.

 

Publisert 13.02.2015
planprogram_for_klima-,_energi-_og_miljoeplan.jpg

Planprogram med merknadsbehandling for Detaljregulering med konsekvensutredning for Taraldsvikjordet boliger og forretning ble vedtatt i Narvik bystyre den 5.2.2015, sak 004/15.

Planprogrammet beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen og vil ligge til grunn for det videre arbeidet med detaljreguleringsplan for Taraldsvikjordet boliger og forretning.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et kombinasjonsbygg/formål med forretning og boliger, omsorgsboliger i regi av Narvik Boligstiftelse, med tilhørende parkeringsplass, uteoppholdsareal og koblinger til friområde og trafikalt vegnett.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Kopi av fastsatt planprogram er tilsendt de som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram.


Vedtatt planprogram og merknadsbehandling:

Vedtatt planprogram (PDF, 4 MB)

Vedtatt merknadsbehandlingen fremkommer i Bystyrets vedtak.
Oversikt over innkomne merknader med innstilling utarbeidet av forslagsstiller (PDF, 267 kB).

 

Sakens dokumenter finner du i arkivsak 13/1264:Reguleringsendring av Taraldsvikjordet gnr. 39, bnr. 1880, tilrettelegging for omsorgsboliger og forretning/dagligvare

Publisert 13.02.2015
Tinja Fjellbygd

Detaljregulering for Tinja Fjellbygd, Felt A – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 5.2.2015, sak 001/15.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune:
Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, 8512 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygnings-lovens §§ 32 og 42 må fremsettes overfor kommunen innen 3 - tre - år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

Publisert 12.02.2015
Arealdel 2014 - 2025 - oversiktsbilde

Planprogram med merknadsbehandling for Kommuneplanens arealdel 2014 – 2025 ble vedtatt i Narvik bystyre den 5.2.2015, sak 007/15.

Planprogrammet beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen og vil ligge til grunn for det videre arbeidet med Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025.

Planprogrammet fastlegger hva som skal tas opp i kommuneplanens arealdel ved rullering.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages. Kopi av fastsatt planprogram er tilsendt de som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram.

Se vedtatt planprogram her på kommunens nettside. (PDF, 821 kB)

Se alle dokumenter i arkivsaken: 14/1861 Kommuneplanens arealdel - rullering

 

Publisert 09.01.2015
Ankenesleira

Områdereguleringsplan for Ankenesleira – 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 18.12.2014, sak 112/14.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, 8512 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre– år fra kunngjøring av vedtaket, jf
plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Narvik kommune.
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

Se alle sakens dokumenter i arkivsak 10/2593.
 
Publisert 09.01.2015

Endring av reguleringsplan for Bjørnfjell kryssingsspor ble vedtatt i Narvik Bystyre den 18.12.2014, sak 113/14.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9§ og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, 8512 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes oven-for kommunen innen 3 - tre - år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven. Spørsmål i forbindelse med detaljreguleringsplanen kan rettes til saksbehandler Ingrid
Pedersen, e-post ingrid.pedersen@narvik.kommune.no eller tlf. 76 91 35 12.

Vedtatt reguleringsendring - Bjørnfjell kryssingsspor (PDF, 234 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Reviderte reguleringsbestemmelser (PDF, 267 kB)
 

Publisert 09.01.2015
Parkering.jpg

Narvik bystyret vedtok i møte den 25.09.2014 flere endring i parkeringsordningen i parkeringssonen i Narvik sentrum. Endringene krever godkjenning av Statens vegvesen, og vil bli iverksatt når godkjenning foreligger.

Før iverksetting vil endringene bli kunngjort.

Samfunnskontakt og service, fagområde parkering minner om at innehavere av forhåndsbetalte parkeringskort (næringsdrivendekort) og El-biler skal benytte seg av urskive. Disse grupperingene skal iht. trafikkreglene følge skilting og makstiden på lik linje med andre, og vil da ikke stå til hinder for egne kunder.

Samfunnskontakt og service, fagområde parkering

Se bystyrets vedtak og øvrige dokumenter i sak Parkering i sentrum, Narvik kommune i møte 25.09.2014

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering