Offentlig ettersyn - Privat forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for området Frydenlundsforbindelsen

Komite for plan og næring har i møtet den 27. juni 2017 i sak 016/17 fattet følgende vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for området Frydenlundsforbindelsen, datert 22.04.2015, 03.12.2015, 09.02.2016, 19.04.2017 og 07.06.2017, ut til offentlig ettersyn i 8-åtte- uker fra utlysningsdatoen.

Hensikten med planarbeidet er å planarbeidet er å tilrettelegge for en ny forbindelse til Frydenlund gjennom LKABs tunnel ved Bolagsgata til  Kirkegata via Tunnelveien.

Området er en del av Malmporten handselspark og Frydenlundsforbindelsen der hensikten i tillegg er å legge rammer for videreutvikling av Malmporten handelspark og de nære omgivelsene med tanke på etablering av handel, service og kontor og ev. annen næring.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes med sak 09/3659 og sendes innen 25. august 2017 til:
Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik, eller som e-post til: postmottak@narvik.kommune.no

Enhet for Areal- og samfunnsutvikling.


Se saksframlegg, komiteens vedtak og alle dokumentene i saken som ligger ute til offentlig ettersyn;:
Detaljreguleringsplan med KU for Malmporten handelspark og Frydenlundsforbindelsen - ny behandling av Frydenlundsforbindelsen


Se alle saksdokumenter i arkivsaken: 

Publisert 28.07.2017

Etter nærmere 24 måneder med rehabilitering og modernisering er det med stor glede Narvik kommune kan invitere alle innbyggere til åpning av et nyrenovert og flott Narvik rådhus. Vi har lagt åpningen av rådhuset til 10. august. Samme dag har 1. etappe av Arctic Race of Norway målgang i Narvik. Dermed legges det opp til en flott dag med mye aktivitet i sentrum for store og små! 

Narvik kommune ønsker alle velkommen!

Publisert 06.07.2017

Komite for plan og næring har i møte den 27.06.2017, sak 017/17 vedtatt følgende:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering Teknologibyen med plankart datert 10.05.2017, planbeskrivelse og planbestemmelser datert 10.05.2017, revidert dato 07.06.2017, ut til offentlig ettersyn i 8 -åtte- uker fra utlysningsdatoen.
Hensikten med planen er å lage en helhetlig detaljreguleringsplan som ivaretar infrastrukturen for alle trafikantgrupper, eksisterende virksomheter i området samtidig som man åpner for fortetting. Det legges også til rette for offentlig tjenesteyting i deler av planområdet. Reguleringsforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik bibliotek, på Enheten Areal- og samfunnsutvikling på Teknisk Rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Nærmere informasjon ved arealplanlegger Ingrid Sværd Pedersen tlf. 76 91 35 12 eller epost: ingrid.pedersen@narvik.kommune.no.

Eventuelle merknader/synspunkter sendes innen 1. september 2017 til:
Enheten Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik, eller som epost: postmottak@narvik.kommune.no.

Se saksframlegget, komiteens vedtak og sakens dokumenter: 

Forslag til detaljreguleringsplan Teknologibyen - 1. gangs behandling, offentlig ettersyn

 

Se alle sakens dokumenter i arkivsak

16/4276 - Detaljregulering Teknologibyen, Narvik kommune

 

Publisert 29.06.2017

2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 15.06.2017, sak 065/17.
Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Publisert 22.06.2017

Bevillingsmyndigheten skal avvikle ferie og ber alle som planlegger arrangementer med skjenking av alkohol i løpet av sommeren om å søke om bevilling innen 28.06.17

Publisert 31.05.2017

Viser til kunngjøring – 154569 i Doffin

Narvik kommune har kunngjort konkurranse angående anskaffelse av matvarer og drikkevarer.

Anskaffelsen er kunngjort på Doffin (Id 154569) og TED, og er inndelt i åtte kategorier: Kolonialvarer, Kjøtt og kjøttprodukter, Fisk og fiskeprodukter, Meieriprodukter, Potet og rotfrukt, Frukt og grønt, Bakervarer, Iskrem m.v.

Det kan gis tilbud på enkeltkategorier/varegrupper. Tilbudsfristen er 3. juli 2017 kl. 12:00.

Publisert 11.05.2017

Mindre endring av reguleringsplan for Panorama boligfelt,  Ankenes, ble vedtatt av komite for plan og næring 
i møte 06.04.2017, sak 008/17.

Publisert 11.05.2017
kollektivtrafikk

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 ble kommunedelplan for kollektivtrafikk i Narvik 2017 – 2024,  vedtatt av Narvik bystyre i bystyret 27. april 2017, bystyrets sak 042/17.

Publisert 05.05.2017

Estimert totalverdi 16.000.000.00 NOK

Viser til kunngjøring – 154226 i Doffin

Publisert 28.04.2017

Mindre reguleringsendring for realisering av reguleringsplanen Grønnlisletta boligfelt ble administrativt vedtatt 17.03.17.

Publisert 21.04.2017

Lag, foreninger og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. 
Søknadsfrist for kommende sesong er 12. mai 2017.

Publisert 06.04.2017

Narvik kommune fordeler  følgende tilskudd til kulturformål i 2017

Publisert 06.04.2017

Begrensninger og åpningstider for salg og skjenking av alkohol i Narvik kommune i forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
Publisert 24.03.2017

Narvik kommune inviterer herved alle interessenter til å komme med høringsuttalelser om framtidig ungdomsskolestruktur for Narvik kommune. Kommunen ønsker alle innspill velkommen, slik at bystyret får et best mulig beslutningsgrunnlag. Høringen er i tråd med bystyrets vedtak 051/16 om å utrede fire alternativer for ny ungdomsskolestruktur.

Høringsfrist er 10. mai 2017

 

Publisert 24.03.2017

Areal- og samfunnsutvikling har inngått samarbeid med Geomatikk IKT AS for digitalisering av gårds-og bruksnummerarkivet

Publisert 23.03.2017

Forslag til detaljreguleringsplan for kontrollstasjon Stormyra er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Statens vegvesen i samarbeid med Narvik kommune, med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. Planforslaget er utarbeidet i tråd med vedtatt Planprogram

Publisert 08.03.2017

Det ble i Narvik bystyre den 02.02.2017 sak 005/17, kommuneplanens arealdel 2017-2028 – 2.gangs behandling med merknadsbehandling, gjort følgende vedtak:

Publisert 03.03.2017

Samarbeidsmuligheter med frivillige organisasjoner

Publisert 20.01.2017
Nordland Fylkeskommune

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler for våren 2017!

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen Postboks 1403
8002 Bodø 

Eller til Firmapost-nord@vegvesen.no

Søknadsfrist 10. mars 2017.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Publisert 06.01.2017
Bildemontasje

Narvik bystyre har den 15.12. 2016 vedtatt Temaplan for turstier og turveier 2016-2019. 

Planen har som formål å sikre gode turstier og turveier, og god informasjon om disse. Planen inneholder en status over dagens mest brukte turområder, og en kartlegging av turstier og turveier. Planen inneholder også felles standard på hvordan skilting, merking og gradering skal være. Planen foreslår også avtaleutkast som kan brukes mellom grunneier og turlag og velforening som vedlikeholder og drifter traseer. Planen har en prioritert handlingsplan. I vedlegget Beskrivelser av turstier og turveier er det en detaljert oversikt over de ulike turstiene og turveiene.
 

Et sammenhengende og attraktivt sti‐ og løypesystem er et viktig fellestiltak og er en del av infrastrukturen i samfunnet. Grønne lunger mellom boligbebyggelse, butikker, skoler, nærturområder og viktige servicefunksjoner er en viktig del av kommunens bærekraftig arealforvaltning. Disse områdene skal i størst mulig grad ha universell utforming, og være tilgjengelig for allmenheten for møtepunkter, lek og rekreasjon. Tilrettelegging for differensierte nett av stier, løyper og ferdselsveger vil være viktig i slik sammenheng.  Det er viktig at løypenettet forvaltes slik at det ivaretar opplevelsesverdier, hensyn til kulturmiljø, biologisk mangfold og ulike brukergrupper av utmarka. 

 
Midtre Hålogaland friluftsråd har hatt prosjektledelse for planprosessen. De har hatt ansvar for medvirkning, informasjon, registering av løyper og stier, samt kart. Kommunens administrasjon har deltatt tverrfaglig med flere enheter i prosessen.
Planen inngår som en del av kommunens plansystem, og planstrategi. Temaplanen må sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse og plan for sammenhengende sykkelveinett .
 
 
Publisert 23.12.2016
E6 Nasrviktunnelen og Kongens gate

Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik - 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 15.12. 2016, sak 121/16.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes 
Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 -tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.
De vedtatte dokumentene er fra 23.12. 2017 tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.narvik.kommune.no under Kunngjøringer.
Eventuelle spørsmål vedrørende planen kan rettes til:
Planleggingsleder i Statens vegvesen Thore Jensen tlf. 917 93 391 , e-post
thore.jensen@vegvesen.no - eller arealplanlegger i Narvik kommune Ingrid Sværd Pedersen tlf. 76 91 3516, e-post ingrid.pedersen@narvik.kommune.no
 

Se saksframlegg, bystyrets vedtak, planbeskrivelse, planbestemmelser, kart og alle øvrige dokumenter i bystyrets sak.
 

 
 
Publisert 23.12.2016
E6 Nasrviktunnelen og Kongens gate

Komite for plan og næring har i møte den 28.6.2016 sak 023/16 fattet følgende vedtak: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detalj-
reguleringsplan for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik, med planbeskrivelse og planbestemmelser datert 20.06.2016, plankart datert 09.06.2016, ut til offentlig ettersyn i minimum 8 -åtte- uker fra utlysningsdatoen.
 
Hovedformål med ny E6 gjennom Narvik er beskrevet slik: «Å skape et bedre bymiljø med et trivelig og tilgjengelig sentrum i Narvik, og sikre gode forbindelser mellom utviklingsområdene på Narvikhalvøya. Samtidig skal gods- og knutepunktsfunksjonene gis utviklingsmuligheter.»
 
Reguleringsforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik bibliotek, i Servicetorget på Rådhuset i Havnegata 2, på Prosjektkontoret til Statens vegvesen, hos enhet  Areal- og samfunnsutvikling på Teknisk Rådhus og på kommunens hjemmeside www.narvik.kommune.no under Kunngjøringer.
 

Nærmere informasjon ved:
Planleggingsleder Thore Jensen tlf. 917 93 391 eller e-post: 

thore.jensen@vegvesen.no eller arealplanlegger Ingrid Sværd Pedersen 
tlf. 76 91 35 12 epost: ingrid.pedersen@narvik.kommune.no 
 
Eventuelle merknader til planforslaget merkes arkivnummer 15/202179,
og sendes innen 10.september 2016 til firmapost-nord@vegvesen.no 
eller Statens vegvesen region Nord, Pb 1403, 8002 Bodø. 
 
Areal- og samfunnsutvikling
Publisert 22.12.2016

Forslag til planprogram med merknadsbehandling for Detaljregulering med konsekvensutredning av Nye Narvik sykehus ble vedtatt i Narvik Bystyre den 15.12.2016, sak 020/16.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av nytt sykhus i
størrelsesorden 24 000 m2 i Narvik. Det skal også legges til rette for bygging av
kommunalt helsehus i størrelsesorden 3000 m2, gjennomgangsboliger tilknyttet
sykehusdriften, bygninger for undervisning og/eller støttefunksjoner, opparbeidelse
av uteoppholdsareal, sansehage og tursti, etablering av atkomsvei, internveier
og parkering, samt etablering av helikopterlandingsplass.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages. Orientering om vedtaket er tilsendt de
som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram.

Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til Arealplanlegger
Ingrid Sværd Pedersen, e-post ingrid.pedersen@narvik.kommune.no eller tlf. 76 91 35 16.
 
Se saksframlegget og bystyrets vedtak 15. desember  med vedtatt planprogram og merknadsbehandling:
Publisert 22.12.2016

Forslag til detaljreguleringsplan for Finngamnes hytteområde, Vidrek - 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 15.12.2016, sak 119/16.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 -tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

 

Se bystyrets vedtak 15. desember 2016 med vedtatt reguleringsplan for Finngamnes hytteområde, Vidrek 
med tilhørende planbestemmelser og plankart:

 

Se alle dokumenter i arkivsaken:

Arkivsak 13/2992 Søknad om behandling av detaljregulering Finngamnes hytteområde, Vidrek

Publisert 07.12.2016

Kommunedelplan for kollektivtrafikk i Narvik 2017 - 2024, ble i komité for plan og næring vedtatt 1. desember 2016. I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14 legges kommunedelplanen for kollektivtrafikk 2017 – 2024 ut til offentlig ettersyn og høring i åtte - 8- uker fra utlysningsdato.

Målsetningen med kommunedelplanen er å utarbeide en kollektivplan for Narvik kommune for å skape et helhetlig kollektivtilbud for skole- og jobbpendlere. Avgrensing av planen er derfor strekningen: Håkvik - Narvik sentrum - Bjerkvik sentrum. Driftsystemet er inndelt i en «midlertidig» og en «framtidig» løsning. Kollektivsystemet skal være miljøvennlig og underbygge klimamål, bærekraftig byutvikling og et godt bymiljø. Det er Nordland fylkeskommune som er ansvarlig for drift av kollektivtilbudet.

Publisert 21.10.2016

Narvik kommune ved Areal- og samfunnsutvikling har startet arbeidet med å få vetatt vei- og adressenavn på de nye veiene som skal opparbeides i Fagernesfjellet.
Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med lokale lag og organsisasjoner.
Vi ønsker også innspill fra personer med kjennskap til navn i fjellet, og andre som har synspunkter og forslag.
På kommunens nettside finnes mere informasjon om navnearbeidet og et kart som viser aktuelle veier som skal ha navn.

Saksbehandler Olaf Schaug-Pettersen kan kontaktes med spørsmål i saka,

benytt da e-post til olaf.schaug-pettersen@narvik.kommune.no

Forslag sendes Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik, eller som e-post til postmottak@narvik.kommune.no

Areal- og samfunnsutvikling

Kart - Veger i Fagernesfjellet som skal få navn (PDF, 2 MB)

Mer informasjon om saksgangen


Alle dokumenter i saken: Arkivsak 16/5472 Adressetildeling Fagenesfjellet

Publisert 18.10.2016

Eldrerådet i Narvik har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
På grunn av dødsfall må det foretas suppleringsvalg på ett medlem.
Pensjonistforeninger og andre lag og foreninger som arbeider med eldresaker
bes fremme forslag på nytt medlem til Eldrerådet.

Forslag fremmes innen 14. november 2016 til ordforer@narvik.kommune.no.

Ordføreren i Narvik

Publisert 17.10.2016
Narvik VANN og enhet Veg og park i  Narvik kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, Byggetrinn I i Områdereguleringsplan for Fagernesfjellet  vedtatt av Narvik bystyre i møte 21. april 2016, plan-ID 2012-015 i Narvik kommunes planregister og arkivsak nummer 16/5783 hos Narvik VANN KF.

 
Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur, herunder veier og vann- og avløpsanlegg.
Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.
Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler, bystyresak 012/08, vedtatt 24.01.08.
 
Spørsmål eller innspill kan rettes til:
 
Narvik kommune, Enhet Veg og park, postboks 64, 8501 Narvik
eller som e-post til postmottak@narvik.kommune.no
 
Narvik Vann KF, postboks 64, 8501 Narvik, 
eller som e-post til  postmottak@narvikvann.no
 
Enhet Veg og park og Narvik Vann KF
 
Publisert 30.09.2016

Forslag til detaljreguleringsplan for Haugen forsamlingshus, Bjerkvik - 2. gangs behandling med merknadsbehandling ble vedtatt i Narvik bystyre den 22.09.2016, sak 084/16.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig og sendes Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 -tre- år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

Se bystyrets vedtak 22. september 2016 med vedtatt reguleringpslan for Haugen forsamlingshus i Bjerkvik med tilhørendse planbestemmelser og plankart:

 Se alle sakens dokumenter i arkivsak 15/978 Detaljregulering Haugen forsamlingshus Reguleringsendring Haugen Boligfelt, Bjerkvik forsamlingshus

Publisert 14.09.2016

Plattform 1 har nå flyttet tilAlpinveien 6   (Tidligere administrasjonsbygg for Skistua mottak).

Flyttingen  fra Frydenlundsgata 42 til Alpinveien 6 gjelder også for Cafe Exit.

Alle gamle og nye brukere er velkommen!

Les mer om Plattform 1

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS