Publisert 23.04.2018

Narvik bystyre avholder møte torsdag den 26. april. kl. 13.00. Sak til behandling: Behandling av fellesnemndas vedtak av 23.04.2018

Publisert 19.04.2018
Nytt kommuevåpen 1
Kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord slår seg sammen 1. januar 2020Nå starter konkurransen om å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.
Publisert 13.04.2018

Konsert med Ensemble Oscar torsdag den 19. april kl.18:00 på aktivitetsenteret for eldre, Alleen 6. Inngang kr. 50,- med kaffe og vaffel, god stemning med folke- og populærmusikk. Konserten støttes av Den Kulturelle 
Spaserstokken og blir i tillegg gjennomført på Sykehjemmene. 

Publisert 06.04.2018

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, spillemidler til kulturbygg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg, kommunalt tilskudd til dekking av strømutgifter og fylkeskommunalt tilskudd til kunst- og kulturprosjekter for eldre.

Publisert 04.04.2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, 3. ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Narvik kommune, Narvik Vann KF og Narvikfjellet AS om utbygging av Fagernesfjellet, Byggetrinn I, jfr bystyrets vedtak den 01.02.18, sak 002/18 og 003/18.

Last ned avtalen utbyggingsavtale for Fagernesfjellet Byggetrinn 1. (PDF, 4 MB) 

eller les mer på narvikvann.no

 

Publisert 22.03.2018

Detaljreguleringsplan for Tore Hunds gate 34 ble vedtatt i Narvik bystyre, 01.03.2018 i sak 014/18.

Publisert 22.03.2018

Habilitering og rehabilitering er tjenester spesielt rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og behov for langvarige og sammensatte helsetjenester.

Publisert 16.03.2018

Lag, foreninger og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. 
Søknadsfrist for kommende sesong er 14. mai 2018.

Publisert 13.03.2018

Bane NOR har lagt forslag til detaljregulering for Narvik stasjon ut til offentlig ettersyn. Merknadsfristen er 20. april 2018.


Her kan du lese mer og laste ned alle dokumentene i saken 

Publisert 22.02.2018

Komité for plan og næring vedtok 15.02.2018, sak 003/18 følgende:

Publisert 22.02.2018

Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til alle avgangselever i Narvik videregående skole.

Publisert 06.02.2018

Bystyret vedtok 21. desember 2017 Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland med ikrafttredelse 1. januar 2018. 

Publisert 02.02.2018

Narvik kommune sendte nylig ut 10 000 digitale brev til kommunens innbyggere angående eiendomsskatt. Har du fått registrert din egen digitale postkasse?

Publisert 31.01.2018

Trenger du barnehageplass fra høsten 2018, eller ønsker du å bytte barnehage? Narvik kommune har ett hovedopptak i året. Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Publisert 31.01.2018

Frist for søknad om plass i de kommunale grunnskoles skolefritidsordning for skoleåret høst-18/vår-19 er 1. mars  2018. Søknad om plass i SFO må  sendes digitalt. Her finner du mer informasjon om SFO og søknadsskjema 

Publisert 29.01.2018

I henhold til forurensningsforskriftens § 12-6 jf forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid med utarbeidelse av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland.

Publisert 29.01.2018

Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter.

Fristen for å søke om Sildvikmidler er satt til  1. februar 2018.

Publisert 05.01.2018

Arbeidet med å endre enheter innenfor helse- og omsorg ble igangsatt  i 2016. Målet med endringen er å sikre et godt fremtidig tjenestetilbud for innbyggerne. Dette er også en tilpasning til den nye kommunen som blir etablert 01.01.2020.

Publisert 04.01.2018

Narvik bystyret vedtok i møte den 21. desember 2017 økte satser på SFO til  kr 2 443. Dette er en prosentvis økning på 22,15%. Økningen gjelder fra 1. februar 2018.

Publisert 04.01.2018

Høring på handlingsplan for habilitering og rehabilitering for kommunene Narvik, Tysfjord og Ballangen 2018 - 2022. 

Høringsfrist: 21. januar 2018.

Publisert 03.01.2018

Narvik bystyre vedtok i møte den 21. desember 2017 følgende økning på parkering:

Publisert 14.12.2017

Ledig tilbud ved kulturskolen våren 2018.

Publisert 29.11.2017

Forslag til planprogram med merknadsbehandling for Detaljregulering med konsekvensutredning av Vassvikbukta ble vedtatt i Narvik Bystyre den 23.11.2017, sak 124/17.

Publisert 13.11.2017

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017

Bufdir orienterer om at budsjettposten er styrket med 45 millioner kroner i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. I 2018 vil det derfor være 269 millioner kroner på posten. Direktoratet håper dette kan være en ekstra motivasjon til å sende inn gode søknader.  

Publisert 02.11.2017

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Malmporten handelspark og Frydenlundsforbindelsen – området Frydenlundsforbindelsen ble vedtatt i Narvik bystyre, 26.10.2017 i sak 103/17.

Publisert 02.11.2017

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6/E10 Stormyra - Bjerkvik ble vedtatt i Narvik bystyre, 26.10.2017 i sak 102/17.

Publisert 23.10.2017

Det ble 18.10.2017 administrativt vedtatt følgende

Publisert 18.10.2017

Komité for plan og næring har i møte den 12.10.2017, sak 024/17 vedtatt følgende

Publisert 18.10.2017

Komité for plan og næring har i møte den 12.10.2017, sak 023/17 vedtatt følgende

Publisert 17.10.2017

Narvik Vann overtok 01.06.2017 forurensningsmyndigheten for forurensningsforskriften kapittel 12 fra Narvik kommune. Dette innebærer at Narvik Vann også har fått ansvaret for iverksettelse av tiltak for opprydding av spredt avløp i Narvik kommune slik de er beskrevet i «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017 -2027», vedtatt av bystyret 23.02.17.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS