Informasjon om varelevering i Narvik kommune

 

Parkering varelevering i Narvik kommune - Klikk for stort bilde Narvik kommune ser behov for å informere om regler angående varelevering innenfor parkeringssonen i sentrum

Narvik kommune er opptatt av å legge til rette for næringslivet som driver med varelevering, men som kommune har vi også andre hensyn å ta som fotgjengere, lovverk og ikke minst Handicapplasser m.m.

Se vedlagte oversiktskart med strekninger i sentrum hvor det er tillatt å gjennomføre varelevering
Disse er merket med grønt. (PDF, 436 kB)

Det er tillatt å gjennomføre varelevering på:

 • Alle avgiftsbelagte parkeringsplasser i Narvik.
 • Alle parkeringsplasser som er skiltet med parkerings-/urskive krav.
 • På strekninger skiltet med stans forbudt der unntaket «gjelder ikke varelevering» er skiltet med underskilt.
 • På alle strekninger skiltet med parkering forbudt.
 • Alle strekninger innenfor parkeringssonen som ikke er skiltet.

Det er ikke tillatt å gjennomføre vareleveringer på følgende plasser eller strekninger:

 • På fortau.
 • På gang- og sykkelvei.
 • I veikryss, eller nærmere veikryss enn fem meter.
 • På, eller nærmere enn fem meter før fotgjengerovergang.
 • På parkeringsplasser forbeholdt bevegelseshemmede.
 • På strekninger skiltet med stans forbudt.
 • På buss- eller taxiholdeplass.

Se vedlagte oversiktskart med strekninger i sentrum hvor det er tillatt å gjennomføre varelevering.
Disse er merket med grønt. (PDF, 436 kB)

Kartet kan ha mangler og unøyaktigheter da det er manuelt behandlet.

Arbeidstilsynet startet i 2008 et prosjekt for å kartlegge fysiske og psykiske arbeidsforhold i transport og distribusjonsbransjen. Dette arbeidet endte ut i en Bransjestandard for varelevering (BVL). Den er utviklet i samarbeid mellom Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter(LUKS), Norges Lastebileier-Forbund(NLF) og NHO Logistikk og Transport(NHO-LT).

De tre partene arbeider for at denne bransjestandarden skal bli nasjonal forskrift innen 2022. I denne bransjestandarden er det slått fast hvem som har ansvaret for tilrettelagt varemottak. Tredje utgave av BVL kom nå i mars 2018.

Utdrag fra side 15 i BVL, «Utleiere har sammen med leietaker/ varemottaker (arbeidsgiver på stedet) ansvaret for at uten- og innendørs adkomstveier, lasteramper og lasteplasser er utformet, plassert og dimensjonert for den lasten som skal transporteres. (Ref. bl. a. arbeidsplassforskriften, best. nr. 702 §§ 1-3, 2-18 og 2-20.)»

Det er dermed gårdeier eller forretningsdrivendes plikt å sørge for å legge til rette for et fungerende varemottak.

Transport og distribusjonsbransjen er løyvepliktig (dvs. at de  må søke staten særskilt for å drive med varelevering (https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/tillatelser) ). Det innebærer blant annet at bransjen  har særlig god kompetanse innenfor sitt fag. Når det gjelder vegtrafikklovens bestemmelser stilles det derfor minst like høye krav til overholdelse av regelverket for transport og distribusjonsbransjen som for den alminnelige trafikant. Narvik kommune vil, som før, håndheve reglene fastsatt i vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter.

Sjåførene har meldt vanskeligheter med å levere varer grunnet dårlig eller manglende vedlikehold av fortau.
I Politivedtekten for Narvik Kommune, kapittel IV §§ 15-18, er vedlikehold av fortau omtalt.

Gård- eller grunneier blir her ansvarliggjort for generelt renhold, snørydding og strøing av fortau mot offentlig sted.

I Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB) §16 er det gjort klart at speditøren ikke er ansvarlig for forsinkelser som gjelder oppdragsgivers forsømmelse. Der vedlikehold av fortau ikke gjennomføres, har speditøren i sitt avtaleverk, mulighet til uten fare for eget økonomisk tap, å avstå fra å levere varer og gods.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS