Informasjon om kommunale avgifter i Narvik kommune 2019

Narvik kommune går i 2019 til å fakturere kommunale avgifter 4 ganger årlig. Tidligere har kommunen bare fakturert 2 ganger per år. Det betyr at regningen for 2019 deles på 4, men den samlede betaling på årsbasis er uendret bortsett fra små justeringer vedtatt i bystyret i desember 2018.

Unntak: Feieavgift - hele årsavgiften på 1. termin. Festeavgifter  - sendes ut på 2. og 4. termin.

  • 1. termin forfall 1. mars  (fra 2020 vil det være 1. februar)
  • 2. termin forfall 1. mai
  • 3. termin forfall 1. august
  • 4. termin forfall 1. november

Fakturaen sendes ut ca en mnd før forfall

Eiendomsskattesats. Det er ingen endringer i promillesats for 2019

Vann og Avløp. Her er hovedårsak økning av kapitalkostnader (avskrivninger og rente på investeringer) som følge av investeringer de siste årene samt renteøkning som er lagt inn for 2019.

Renovasjon. Her har grunngebyret ikke vært endret siden 2013, dvs kr 2.600,- + mva for et middels abonnement. For 2018 var det vedtatt å inkludere levering av grovavfall i gebyret. Dette ble beregnet til å utgjøre ca kr 350,- per abonnent ekskl. mva. Det ble besluttet å gradvis innfase tillegget for grovavfall inkludert i gebyret. I 2018 la man på kr 150,- + mva.

For 2019 trinn 2 i innfasingen, slik at beløpet per abonnent nå er kr 250,- + mva. I 2020 vil hele tillegget være inkludert. Økt krav til materialgjenvinning innebærer at det sorteres avfall i større grad som gir noe økte kostnader. Andelen avfall som kan sendes til energigjenvinning (forbrenning) skal ned. For 2019 er grunngebyret økt med 5 %.

Herunder følger et eksempel på kommunale avgifter for en gjennomsnittlig bolig:

Klikk for stort bilde

 

 

Hvis det er behov for ytterligere avklaring på enkeltdeler av de kommunale avgifter kan følgende kontaktes:
Vann og avløp: Narvik Vann KF ved Monica Forslund
Renovasjon: HRS IKS
Feiing: Ofoten Brann IKS
Eiendomsskatt: Narvik kommune ved Inger Lill Markussen
Innbetaling m.v.: Narvik kommune ved Trude Larsaasen.