Publisert 03.09.2014
Puslespillbrikke.jpg

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsearbeidet er et satsingsområde i Narvik kommune.

Publisert 09.02.2017
Hjertestarter

Narvik kommune ved rådgiver Miljørettet helsevern har utarbeidet en 

Vennligst meld til rådgiver Miljørettet helsevern dersom det finnes hjertestartere som ikke er kommet med på lista!

 

Hjertestartere kan redde liv. Hver dag dør flere personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans. Mange av disse kunne vært reddet med rask og god behandling.
Dersom man kjenner til hvor nærmeste hjertestarter er, vil man kunne spare dyrebar tid.
Gjør deg kjent med hvor det finnes hjertestartere i ditt nærområde og der du befinner deg. Ring alltid 113 i en medisinsk nødsituasjon!

Publisert 08.11.2016
Sintef Molab

SINTEF Molab AS har fått oppgaven å kartlegge støvproblematikk i Narvik.

På oppdrag fra Narvik kommune, LKAB, Narvik Havn og Statens Vegvesen, er SINTEF Molab AS nå i gang med å kartlegge støvproblematikken i Narvik.


Kartelggingen skal foregå over et år og startet opp april 2016.
Rapportene er beklageligvis uten analysedel for målingene i april og mai. Dette skyldes at SINTEF Molab hadde tekniske problemer med døgnmåleren som tar prøver til analysen.

Fra og med juni 2016 leveres rapportene med analysedel.

Rapporter:

Status på Luftovervåkingsprogrammet i Narvik pr. desember 2016 (PDF, 353 kB)

Status på luftovervåkingsprogrammet i Narvik pr. april 2016 (PDF, 196 kB)

Status på luftovervåkingsprogrammet i Narvik pr. mai 2016 (PDF, 199 kB)

Status på luftovervåkingsprogrammet pr. juni 2016 (PDF, 273 kB)

Status på luftovervåkingsprogrammet pr. august 2016 (PDF, 265 kB)

Status på luftovervåkingsprogrammet pr. september 2016 (PDF, 315 kB)

Status på luftovervåkingsprogrammet pr. oktober 2016 (PDF, 305 kB)

Status på luftovervåkingsprogrammet pr. november 2016 (PDF, 344 kB)

Publisert 12.09.2016
Folkehelseuka 2016

 Se programmet for Folkehelseuka 2016 (PDF, 53 kB) i Narvik  
5. - 11. september.

Publisert 19.08.2016
Åpen hall høsten 2016

 

Velkommen!

Publisert 24.06.2016
Åpen helsestasjon for ungdom

Åpen Helsestasjon for Ungdom (ÅHU) er et tilbud til jenter og gutter i Narvik.

Åpen Helsestasjon for Ungdom sikrer alle ungdommer et lavterskel helsetilbud. Her kan ungdom få individuell rådgivning, veiledning. og oppfølging

Du finner Åpen Helsestasjon for Ungdom midt i sentrum på Narvik Helsestasjon, inngang ved siden av kinoen.
Ordinær åpningstid er hver torsdag kl. 14.00-17.30.

Fra og med torsdag 18. august 2016 har vi ordinær åpningstid kl. 14.00-17.30.

Publisert 17.06.2016
Aktivitetskaka

Enhet HR i Narvik kommune og folkehelsekoordinatoren melder at nå er det klart for ansatte og innbyggere i Bjerkvik å bli med og ta de 10 i Bjerkvik, se vedlagt trimkart/informasjonsbrosjyre.  

Postene er utplassert og kan tas i bruk, bli med og ta de 10!

Se informasjon om Ta de 10 i Bjerkvik (PDF, 196 kB)

 

Publisert 20.05.2016
HelseKontoen

 

Helsekontoen er en del av Nordland fylkeskommunes samlede folkehelsearbeid. Nordland fylkeskommune håper at den informasjonen du får gjennom Helsekontoen om sammenhengen mellom livsstil og helse, vil hjelpe deg til å gjøre gode valg for deg selv og dine medmennesker.

Publisert 20.05.2016
Nordlan Fylkeskommune Logo

Nordland fylkeskommune fordeler tilskudd til folkehelsetiltak. Midlene skal stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
Frivillige lag og foreninger, interkommunale friluftsråd samt andre interkommunale virksomheter kan søke.

Folkehelsearbeidet defineres bredt, men satsingsområdene er primært fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, mental helse og rusforebygging.

Søknadsfrist er 1. februar.

Se informasjon om tilskuddsordningen på Nordland fylkeskommunes nettside.

Publisert 16.03.2016
NILU Logo_transparent.png

Se grafen for
luftkvalitetmåling ved målestasjon i Narvik

 

Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning. 

På sida er forurensningsnivåene i 22 norske byer  vist ved hjelp av fargekoder.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold.


Fargekoder og varslingsklasser for luftkvalitet

Hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring. Generelt er luftkvaliteten i Norge god, men de største byene har tidvis problemer med høye konsentrasjoner av svevestøv og NO2 (enkelte områder kan også ha problemer med høye SO2-nivåer). Sammen med spesielle værforhold kan nivåene av enkelte forurensninger bli så høye at de kan gi helseskade.

Hvor forurenset luften er, vises ved bruk av varslingsklasser med fargekoder. Varslingsklassene er vist i tabellen nedenfor, sammen med beskrivelse av helsevirkninger og helseråd.

Forurensning, helsevirkninger og helseråd

Varslings-klasser Forurensning  Helsevirkninger Helseråd

 
Liten eller ingen helserisiko  
  Moderat Moderat helserisiko
Helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer
Utendørsaktivitet kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller høye andre utslipp

 

Høy

Betydelig helserisiko
Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjertekarsykdommer
Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene
  Svært høy Alvorlig helserisiko
Følsomme grupper i befolkningen kan få helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer
Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene

For mer informasjon om varslingsklasser kan en laste ned brosjyren: Informasjonsbrosjyre - varslingsklasser

 
       
Publisert 28.01.2016
10 kilo strøsand.jpg


Narvik kommune har igangsatt et folkehelsetiltak hvor vi deler ut gratis strøsand til eldre (70+) som bor i enebolig og rekkehus.

 
Strøsanden kjøres hjem til deg i samarbeid med Agenda AS. 
Bestilling kan gjøres til Narvik kommune på telefon 76 91 20 00. Vi tar imot bestillinger så langt lageret rekker fram til  29. februar 2016. 
Publisert 11.11.2015
Bli med og ta de 10!

Det som startet som et folkehelsetiltak for kommunalt ansatte er nå utvidet til også å gjelde for Narvik kommunes innbyggere.

Det er satt ut 10 poster rundt om på Narvikhalvøya som deltakerne kan besøke. Disse er merket av på kartet , se lenke til kart med stempligsfelt nedenfor.

Like i nærheten av kartmerket vil dere finne merkebånd med et stempel som dere skal markere med nederst på arket og på riktig post. Hvert stempel har ulik kode. Når alle postene er funnet, sendes eller legges ferdig stemplet kart i Narvik kommunes postkasse ved Havnens hus, Havnegt. 2, og merkes med «Ta de 10» ved enhet HR.

Ved utgangen av mars 2016 vil det bli foretatt en trekning blant deltakerne som har gjennomført løypa og har riktig stemplet kode på rett plass. Ved å levere flere kart med alle stempelkoder på plass økes  dine sjanser for å vinne - samtidig som helsegevinsten øker. 

Trimaksjonen holdes nå gående fra 1. april til 31. oktober.

Skriv ut folderen med kartet og stemplingsfelt (PDF, 5 MB)
 

 

Anbefalinger
Anbefalinger for barn og unge* 
Barn og ungdom bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. 
Aktiviteten bør være av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken 
bør aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og styrker 
skjelettet, inkluderes. 

Anbefalinger for voksne* 
Voksne bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet 
per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. 
Anbefalingen kan også oppfylles med en kombinasjon av moderat og høy intensitet. 
 


* Anbefalingene kommer fra Helsedirektoratet.

Publisert 03.09.2014
Folkehelse - Folkehelseinstituttet

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og erstattet deler av kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør” (Health in All Policies), bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.
Kommunen har sammen med fylkeskommunen og statlige myndigheter ansvar i folkehelsearbeidet. Loven retter seg mot alle forvaltningsnivåer og legger til rette for bedre samordning på tvers av forvaltningsnivåer og på tvers av sektorer.

Narvik kommune har organisert sitt arbeid med folkehelse og forebygging ved at det tradisjonelle folkehelsearbeidet koordineres av folkehelsekoordinator, mens arbeid med sekundær- og tertiærforebygging (når sykdom eller skade har oppstått) koordineres av helsefaglig kompetanse - primært organisert i enhet Helse, og hvor Kommuneoverlegen ivaretar medisinsk faglig rådgiving og sikrer at kommunen oppfyller sine plikter og oppgaver i forhold til en hver tids gjeldende regelverk innenfor helseberedskap, helseopplysningsarbeid og overvåking av helsetilstanden i kommunen. Innarbeiding av folkehelseperspektivet i planverktøyet koordineres av planavdelingen i enhet Areal- og samfunnsutvikling. Rådgiver plan og miljø i enhet Areal- og samfunnsutvikling ivaretar saksbehandling i saker som ligger til kommunen i henhold til Forurensingsloven og Forurensingsforskriften.

Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale miljøfaktorer. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven. Kommunen har et helhetlig ansvar for å sikre at alle lever i et trygt og helsefremmende miljø. Tilsynsoppgavene ivaretas av rådgiver miljørettet helsevern i et nært samarbeid med kommuneoverlegen.

Folkehelsekoordinatoren i Narvik kommune er også idrettskonsulent og hovedarbeidsoppgaver er blant annet å være bindeledd mellom lag og foreninger og kommunen, folkehelsearbeid, saksbehandling, planarbeid, rådgivning, tilrettelegging og informasjon. Til stillingen ligger søknadsbehandling av tilskuddsmidler, koordinering av folkehelsearbeid på tvers av enheter i kommunen, arbeid med rullering av Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse og saksbehandling av spillemiddelsøknader som årlig skal legges fram for politisk prioritering. 
Folkehelse er et satsingsområde i Narvik kommune, hvor også kommunens Lærings- og mestringssenter og Frisklivssentralen er aktive samarbeidsparter.  Frivillighetssentralen i Narvik er også en viktig samarbeidspart i kommunens satsing på folkehelsearbeid.    

Publisert 23.06.2014
Folkehelseprofil 2014.jpgLov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.
Folkehelseloven utgjør sammen med helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelseloven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør”, bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.

Publisert 25.11.2013
norsk_helsenett.jpg

Som en av 12 kommuner ( pr. november 2012) er Narvik kommune blant de aller første på elektronisk meldingsutveksling mot helseforetak.

Det er Norsk Helsenett som har gjennomført en omfattende kartlegging av meldingsutveksling i kommunene.

Norsk Helsenett er et statlig foretak som skal ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse – og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling. Helsenettet skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for både pasienter og befolkningen for øvrig.

Her finner du Norsk Helsenetts rapport:

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering