Redusert saksbehandlingskapasitet i bevillingssaker

Enhet Fag og forvaltning informerer om redusert saksbehandling og redusert åpningstid for veiledning og informasjon  i saker som gjelder serveringsbevilling, salgs- og skjenkebevillinger.

Åpningstiden er:
 • mandag og tirsdag fra kl. 08.00 til kl. 15.30.
 • onsdag fra kl. 08.00 til kl. 12.00.

Vi minner om den ordinær  saksbehandlingstiden for bevillingssaker som er:

 • Salgs- og skjenkebevilling:  Saksbehandlingstid ca 2 måneder.
 • Serveringsbevilling: Saksbehandlingstid ca 4 uker.
 • Utvidet skjenketid/skjenkeområde for bevillingshavere med fast alminnelig bevilling: Saksbehandlingstid  1- 3 uker.
 • Leilighetsvis bevilling (åpent arrangement): Saksbehandlingstid  ca 3 uker. NB. Husk kvittering på rett innbetalt bevillingsgebyr skal følge søknaden, jf. veiledning  til søknadsskjema. 
 • Ambulerende bevilling (lukket arrangement): 1 - 3 uker. NB.  Husk kvittering på rett innbetalt bevillingsgebyrs kal følge søknaden, jf. veiledning  til søknadsskjema.
Det vises til tjenestebeskrivelsene som gjelder søknader om serveringsbevilling,  salgsbevilling og skjenkebevillinger.
Se lenkene nedenfor, her finnes også søknadskjemaene med veiledning.
Publisert av Tina Bøhler Seines for Fag og forvaltning. Ansvarlig Solveig Hedlund. Sist endret 02.06.2014

Frist for innlevering av omsettingsoppgave  til Narvik kommune  er 1. mars hvert år .
 

Skjema  som skal benyttes Omsetningsoppgave for 2016  finner du i søknadssenteret vårt under Næring


I samsvar med alkohollovens bestemmelser § 7.1. og tilhørende forskrift  kap. 6 skal alle bevillingshavere hvert år betale  bevillingsgebyr for henholdsvis skjenking av  alkoholholdig drikk og salg av alkoholholdig drikk. 

Gebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk i inneværende år pluss etteroppgjør for det foregående år.

Bevillingshaver har derfor plikt til å oppgi sin omsetning.Innsending av oppgaven gjøres elektronisk.*
Med oppgaven skal det følger bekreftelse fra revisor.
 

I forbindelse med den nye bevillingsperioden for 2016 - 2020, er  Alkoholpolitisk handlingsplan for Narvik kommune 2016-2020 vedtatt av bystyret.

Se Narvik kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 2016-2020 (PDF, 2 MB).

 

 

Sommertiden er slutt 30. oktober

Vintertid  starter søndag 30. oktober 2016
Skjenkestedene har ofte spørsmål vedrørende stillinga av klokka ved overgang til sommertid/vintertid og skjenketidene.

Klokka stilles tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00 på høsten og frem igjen fra kl. 02.00 til kl. 03.00 på våren . 

Salgs- og skjenketid - illustrasjon

Følgende lover begrenser åpningstider for salg og skjenking av alkohol:

 • Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) LOV-1989-06-02-27
 • Lov om helligdager og helligdagsfred. Lov-1995-02-24 nr 12.
 • Lov om 1 og 17 mai høgtidsdager. Lov -1947-04-26-1.

Se oversikt for  dager/datoer i 2016 som omfattes av begrensningene.

 1. januar 2016 trer nye regler om prikktildeling i kraft, og kommunene vil da være forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd. Tolv tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning av bevillingen i én uke.  Formålet med ordningen er å bedre salgs- og skjenkestedenes etterlevelse av regelverket og forenkle saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen. Samtidig skal systemet skape større grad av likhet og forutsigbarhet for bevillingshaverne, uavhengig av hvilken kommune de driver næringsvirksomhet i.

Helsedirektoratet har utarbeidet merknader til de nye bestemmelsene om prikktildeling (PDF). Merknadene er foreløpige og ytterligere presiseringer vil komme på et senere tidspunkt.

Helsedirektoratet har samtidig utviklet flere nye verktøy som skal bidra til at det blir enklere for bransjen å oppfylle kravene, blant annet e-læringskurs for ansatte og internkontrollguide

 

Her finner du Alkoholloven og Håndbok i Alkoholloven

INFORMASJON

Den som ønsker å være daglig leder for en serveringsvirksomhet, hvor det er lagt til rette for fortæring på stedet, skal inneha etablererprøven i serveringsvirksomhet jf. serveringslovens § 5.

Beløpet skal betales til Narvik kommune, konto: 6370.05.09046 før avleggelse av selve prøven. Eksamensavgiften tilbakebetales ikke dersom kandidaten ikke møter opp, eller han/hun trekker seg fra prøven. Kandidater som ikke består prøven, må betale kr. 400,- ved ny oppmelding.
Kvitteringen skal følge med oppmeldingsskjemaet.

Etablererprøven i serveringsvirksomhet er en offentlig prøve, avleggelsen av prøven koster kr. 400,-.

Oppmeldingsskjema som skal benyttes finner du her på vår nettside (Les mer).

Oppmeldingsskjema finnes også i Servicetorget, Narvik rådhus 1. etasje og hos Fag og forvaltning i Kongens gt. 49, (gamle E-verks bygget) 1. etasje. 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering