Kunngjøring, stedsnavnvedtak


Narvik kommune har med hjemmel i lov om stadnamn, § 5 og 9 gjort vedtak på skrivemåte til følgende samiske stedsnavn:

Samiske stedsnavn:
 
Narvik by:  Áhkánjárgá   
Bjerkvik tettsted: Rahkka 
Beisfjord tettsted Ušmá 
Fagernes tettsted/bydel: Čoalbmi 
Ankenes tettsted: Oŋká
Vidrek bygd: Vierák 
Geisvik grend: Geiskaluokta

 

Vedtakene er i samsvar med tilråding fra Sametingets stedsnavntjeneste.

Etter § 10, første ledd i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av offentlige organer og lokale foreninger og organisasjoner med særlig tilknytting til de vedtatte navna.

Etter § 28 i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker kan vedtak knyttet til stedsnavnlovens § 9 påklages. Det gjelder spørsmålet om grunnlaget for å ta i offentlig bruk samisk stedsnavn på de aktuelle stedene.

Klagefrist er 3. desember 2016.
Klagen må begrunnes. 
Klagen  sendes Narvik kommune, Areal-og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik                   
eller som e-
post til: postmottak@narvik.kommune.no   

For spørsmål: Ta kontaket med Olaf Schaug-Pettersen, tlf 76 91 35 22 i telefontiden mandag, onsdag, fredag kl. 1200-1530. eller i e-post til  olaf.schaug-pettersen@narvik.kommune.no

                                              

Sakens dokumenter og bystyrets behandling av saken finner du her:
Arkivsak 14/1509: Samiske stedsnavn. 

                                                                  

Publisert av Tina Bøhler Seines for Areal- og samfunnsutvikling. Ansvarlig Saksbehadler Olaf Schaug-Pettersen. Sist endret 10.11.2016

Kartverket Bodø ved fylkeskartsjefen har gjort vedtak med grunnlag i lov om stadnamn § 5, andre ledd. Vedtaket omfatter retting av skrivemåte og retting av plassering av allerede eksisterende stedsnavn. Vedtaket omfatter følgende navn:

Skallvatnet, Karenvatnet, Skjomneset, Mørkhola, Leirvika, Harhausen,
Harhausvatnet.

Vedtaket omfatter også følgende lokalnavn på Vidrek:
Himmelhågen, Finngamneset, Mosshågen, Vargemyra, Ner-Kråbakkan,
Kvitberget, Erikviktuva, Øver-Kråbakkan, Hammarstorhågen.

Narvik kommune v/ enhetsleder for Areal- og samfunnsutvikling har gjort vedtak med grunnlag i lov om stadnamn § 5, andre ledd på følgende navn:

(Navn i tabell)
Bydel: Furumoen
Adresse/vei: Harhausveien
  Krøkebærsletta
(Elvegård, Skjomen)


Vedtakene kan påklages av lokale organisasjoner og foreninger med tilknytting til navnene. Klagefrist er 12. september 2015, (3 uker etter kunngjøring 22. august 2015). Klage bør begrunnes og skal sendes til Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til saksbehandler Olaf Schaug-Pettersen hos Kart- og oppmålingsavdelingen. 

Fra 1. juli 2015 kan man bygge en rekke tiltak uten å søke.


Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven for øvrig, herunder tekniske krav til brannsikkerhet og andre krav i gjeldende kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Vær derfor oppmerksom på at unntakene fra søknadsplikt ikke gjelder dispensasjon. Selv om et tiltak kan iverksettes uten søknad om byggetillatelse må det likevel søkes om dispensasjon dersom tiltaket f.eks. er i strid med kommunale planer, eller tiltaket skal utføres i byggeforbudssonen i hundremetersbeltet langs sjøen.
Det kan dessuten være fastsatt andre avstands- og høyderegler i planer. Et annet eksempel kan være at byggverket som skal oppføres gjør at tomten får høyere utnyttelsesgrad enn det som er tillatt i planer, da er det  kravene i vedtatt plan som gjelder. Tiltaket kan i slike tilfeller ikke iverksettes før dispensasjon er innvilget.

Illustrasjon_lovparagraf

HVA ER FORVALTNINGSLOVEN ?
Forvaltningsloven er en overordnet lov som gjelder all offentlig myndighetsutøvelse og saksbehandling.

Hovedformålet med forvaltningsloven er å styrke rettssikkerheten og verne borgerne mot uheldige og uriktige avgjørelser, bl.a. ved å sikre at sakene blir grundig og objektivt utredet, og at partene får gjøre sine synspunkter gjeldende. Loven har dessuten til formål å gjøre avgjørelsene riktigere og bedre ut fra bredere samfunnsbetraktninger.

Nedenfor finner du et utvalg av bestemmelser i Forvaltningsloven med kommentarer, spesielt aktuelt for en byggesak. Den komplette lovteksten vil du kunne finne ved å gå inn på www.lovdata.no.

Byggesak - illustrasjon

Direktoratet for byggkvalitet ivaretar ansvaret for søknadsblanketter til plan- og bygningsloven. I tillegg til Byggsøk (elektronisk søknad) har direktoratet nå tilgjengelige blanketter for utskrift og utfylling for hånd.

Pdf-blankettene må inntil videre skrives ut og deretter fylles ut for hånd.

Både Pdf-blanketter og ByggSøk er tilgjengelige i Søknadssenteret vårt under menypunktet Bolig og eiendom.

Les mer om Direktoratet for byggkvalitet:

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering