Orientering om svevestøv

Narvik kommune har fått resultater fra filteranalyser innsamlet fra Kongens gate i tidsrommet 1. mars til 31. juli 2018. Den foreløpige rapporten påpeker at resultatene ikke kan konkludere med noe sikkert i forhold til hva som er kilden til svevestøvet da det er for få prøver. Narvik kommune vil bestille flere filteranalyser fra vinteren 2018/2019 slik at vi med større sikkerhet kan forstå hva svevestøvet består av.

En del at tiltaksutredningen

Filteranalysene er en del av kartleggingen av de utfordringer med svevestøv som Narvik har, og de inngår som data for utvikling av luftsonekart som er en del at tiltaksutredningen.

Følgende kriterier er brukt for utvelgelse av filter til analyse

  • Døgnoverskridelse av grenseverdi PM10 på 50 µg/m3
  • 2 høyeste døgn i måneden (med tilgjengelig filter)
  • Vindretning fra LKAB mot målestasjon
  • Lasting og lossing av kvartsitt ved LKAB (kun t.o.m. mars 2018; i perioden april og utover har tilsatsmiddelet vært olivin).
  • Lasting av pellets ved LKAB (kai 5 og kai 7)
  • Døgnverdier med PM10 under 10 µg/m3 er ikke analysert

Resultater fra filteranalysene

Det ble analysert totalt 17 prøver fra perioden 1. mars – 18. juli 2018; 11 med hensyn på vanadium, aluminium og jern, og 6 prøver med hensyn på α-kvarts. Det ble ikke detektert (avdekket) vanadium i noen av prøvene. Det understrekes at det er analysert for få prøver til å kunne si noe sikkert om f. eks. sammenhengen mellom jerninnhold og vindretning fra og drift ved LKAB. Resultatene kan i beste fall gi noen indikasjoner på om det er noen sammenhenger eller ikke. Andel aluminium (Al) i støvet lå i området 14 – 27 %, og rundt 20 % for de fleste prøvene. Andelen aluminium lå rundt 20 % i prøver fra overskridelsesdøgn i april og tidlig mai så vel som i prøver med lavt støvinnhold. Innhold av aluminium i døgnprøvene fra mai – juli var lavt, men da var også støvkonsentrasjonen lav.

Andel jern (Fe) i støvet varierte mer, og analysene indikerer et noe høyere jerninnhold (30 – 68 %) på dager med vindretning fra LKAB både med og uten aktivitet på kaia og/eller jernbane, enn på dager med andre vindretninger (17 - 25 %, med avvik på 44 % i en prøve). Høy andel jern i prøvene kombinert med vindretning fra LKAB mot målestasjon kan skyldes både drift ved LKAB og oppvirvling av tidligere deponert støv. Som tidligere kommentert fra NILU har det i Narvik vært håndtering av jernmalm siden 1902, og deponert støv på bakken har et høyt jerninnhold. Det må imidlertid bemerkes at de høyeste støvkonsentrasjonene ikke kommer på dager med vindretning fra LKAB, da denne vindretningen ofte er kombinert med fuktig vær som forhindrer økning av svevestøv. Konsentrasjon av jern i prøvene lå fra 5 – 29 µg/m3 . Andel kvarts i prøvene lå fra 19 – 38 %, og konsentrasjon fra 4 – 21 µg/m3 . Det var ingen lossing eller lasting av kvarts i perioden prøvene er hentet fra. Fra og med april ble det i følge LKAB ku

Med vennlig hilsen

Narvik kommune

Lars Norman Andersen

Ass. Rådmann

For mer informasjon:  
Kontakt Cathrine Kristoffersen på telefon: 76 91 35 32

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS