Personvernerklæring

Narvik bystyre har i møtet den 23. februar 2012 ved sak 015/12 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningslovens §12-12 vedtar Narvik kommune Statens Vegvesens forslag til detaljert reguleringsplan for E6 Ornes – Stormyra datert 2. januar 2012, med endringer fremkommet gjennom merknadsbehandlingen, siste revisjon 20.2.2012.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor Det faste utvalg for plansaker innen 3. april.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring. Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

Enhet Areal- og byggesakNyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS