Personvernerklæring

Kommunereform Nordland - Klikk for stort bilde

Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 

Status i kommunereformarbeidet i Narvik kommune
 

Narvik bystyre behandlet status i kommunereformarbeidet i sitt  møte  27. august 2015, bystyrets sak 58/15. Se saksframlegg og dokumenter i saken.

Fylkesmennene, i samarbeid med KS, har  bidratt til å gjennomføre de regionale prosessene.

Se Fylkesmannen i Nordland sine temasider om kommunereformen.

Se KS sine temasider om kommunereformen

Fylkesmennene gir sine tilrådninger oktober 2016. Fylkesmannen i Nordland presenterte 29. september 2016 sin tilrådning om framtidig kommunestuktur. Fylkesmannen har vært tilrettelegger, koordinator og veileder for lokale prosesser, og har også oppsummert de 44 kommunestyrevedtakene som er fattet og vurdert hvordan disse imøtekommer målene med reformen.

Fylkesmannens tilrådning bygger på de lokale prosessene og kommunenes utredninger av alternative løsninger, kommunenes egen beskrivelse av utfordringsbildet, intensjonsgrunnlag og inngåtte intensjonsavtaler. 

Fylkesmannen peker i sin rapport på at det er et betydelig gjenstående reformbehov i Nordland.

Regjeringen vil fremme forslag til endringer i kommunestrukturen for Stortinget våren 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 Regjeringens mål

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

 Se Regjeringen temasider om KommunereformenNyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS